bg en

Европейска конференция за природата

1
01.06.2009
Коалицията „За да остане природа в България” разпространи информационни материали и представи постер за закононарушенията в българските Натура 2000 места и гражданските протести в защита на Природата. Голяма част от представителите на Европейската комисия изразиха познаване и загриженост по отношение на проблемите с опазване на природата в България. Унищожаването на природата в България беше въпрос няколкократно повдиган пред многобройната аудитория и дискутиран в рамките на работните групи, а нуждата от незабавно противодействие е съгласувано с всички заинтересовани страни и взимащите решения и включено в бележките от срещата.
Девствената природа се определя като голяма площ от суша или вода (над 1000 хектара), където процесите в екосистемата са минимално повлияни от въздействието на човека. Идеята за опазване на европейската девствената природа е принос към доизграждането на функционираща мрежа НАТУРА 2000. Натура 2000 досега се разглеждаше основно като територии, активно управлявани от хората. Опазването на девствената природа изисква в Натура 2000 да се определят зоните, отговарящи на критерии за дива природа, в които да не бъде допускана човешка намеса и да бъдат оставени да се самоподържат. Унищожаването на девствени природни територии трябва да бъде спряно веднага. За целта е необходимо разработване на ръководство за идентифициране, картиране и правила за управление и ненамеса в тези зони в рамките на съществуващите НАТУРА 2000 зони.

Принципите на запазване на естествените връзки и миграционни коридори между различните запазени територии, важността от забрана за изграждане на нови пътища в девствените територии, опазването на дивата природа независимо от държавните граници и в съседните на Европейския съюз страни, отделяне на ресурс за научни изследвания и възстановяване на природните местообитания бяха ключови въпроси, излезли като заключение от срещата.

Особено в условията на климатичните промени, опазването на дивата природа, осигуряване на гъвкавост на НАТУРА 2000 зоните, които ще променят териториите си в променящите се климатични условия и особено засиленото възстановяване на дивата природа в Европа е от ключово значение за намаляване на въглеродния отпечатък на Европа и намаляване на негативното въздействие от човешката дейност върху планетата.

Опазването на природата не трябва да се разглежда изолирано от останалите сектори. Бяха представени няколко бизнес корпорации и бизнес инициативи, които доказаха интереса на бизнеса към природата и това, че тя носи сериозни икономически ползи.

Участието в тази Конференция е подпомогнато финансово от Институт Отворено Общество.

Повече за Конференцията и за нейните препоръки можете да научите от нейния уеб сайт.