bg en

Експерт от Кралското дружество за защита на птиците обучава експерти в Бургас

Geogff Welch in Atanasovsko Lake
07.05.2012
Експертът Джеф Уелч от Кралското дружество за защита на птиците (КДЗП ще води тридневно обучение на специалисти по природозащита в Бургас, за да представи опита на Великобритания в разработването и прилагането на Планове за управление на защитени природни територии. Семинарът, който ще се проведе от 7 до 9 май в Бургас, се организира от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) – партньор на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в изпълнението на проекта „Живот за Бургаските езера”, финансиран по програма LIFE+ на ЕС.

Настоящото обучение е изключително важно и навременно, защото в България предстои разработването и актуализирането на планове за управление на много от защитените територии. Приоритетно планове ще бъдат разработвани за природните резервати, но и за други защитени територии, сроковете на чиито планове изтичат и това налага разписването на нови. Наличието на планове за управление за защитените територии е задължителна и адекватна мярка за тяхното опазване и правилно стопанисване, съгласно нашето законодателство.

Близо до Бургас се намират две защитени територии, които са едни от малкото в страната ни, с приети и прилагани досега планове за управление. Това са поддържаният резерват „Атанасовско езеро”, чийто план се изпълнява от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас и защитена местност „Пода”, планът за управление на която се прилага от БДЗП. Двата плана са разработени в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и съвсем скоро предстои актуализирането им, тъй като изтича техният 10 годишен срок на действие.

В рамките на настоящото обучение ще се обсъдят форматите и съдържанието на планове за управление на защитени територии. Най-важните части от тези документи са оценката на състоянието на местообитанията и биологичното разнообразие в съответната защитена територия, целите за постигане при опазването на територията и разбира се, прилагането на преки природозащитни дейности в нейните граници.

Акцент в работата през трите дни ще бъде споделянето на опит от страна на Джеф Уелч, относно работата при срещи със заинтересовани страни и анализа на резултатите от тези срещи по отношение изпълнението на плановете за управление на защитените територии. Обучението ще бъде изцяло с практическа насоченост и с много примери за и от участниците, които идват от цялата страна. Ще бъде направена сравнителна оценка на различни планове за управление, изготвени например от Кралското дружество за защита на птиците, за територии от списъка на Световното културно наследство и биосферните резервати на ЮНЕСКО, Рамсарски места – влажни зони от световно значение и др..

Целта на организаторите е да бъдат подготвени специалисти, които да разработват Планове за управление с акцент върху реалната природозащита и ефективното стопанисване на тези ценни, понякога уязвими или застрашени територии, често подложени на силен антропогенен натиск.