bg en

Екоминистерството върна проектоплана на Национален парк Пирин, защото не отговаря на изискванията на ЮНЕСКО

Пирин
29.01.2016
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" приветства решението на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да върне за коригиране с 30 страници забележки силно оспорвания проект за нов план за управление на Национален парк Пирин.Според официален отговор, МОСВ е изискало изпълнителят "Пролес инженеринг", да преработи документа според изискванията на ЮНЕСКО, тъй като Пирин е част от световното природно наследство.
 
Коалицията „За да остане природа в България“ многократно предупреждаваше, проектът предвижда да се увеличат над 120 пъти териториите, в които може да се строи – от 219 хектара в момента, те ще станат 26 558 хектара. Изпълнителят на проектоплана не пое риска да го подложи на задължителната екологична оценка – най-вероятно, защото тя ще е отрицателна при многобройните му дефекти.
 
И в първоначалното задание за изготвяне на плана за управление имаше задължение "Пролес инженеринг" да се съобрази с указанията на ЮНЕСКО. Едно от тях е да не се строят нови ски писти, но "Пролес инженеринг " не го спазиха, а заложиха възможността чрез изработване на устройствени планове това да се случва. Не са предвидени и мерки за опазването на световното наследство в Пирин.
 
МОСВ сега иска поправки, за да останат зоните за туризъм в границите на съществуващата в момента буферна зона на парка. Проектопланът дава възможност и за сечи и ново строителство, които са изрично забранени в национални паркове по закон.
 
ЮНЕСКО вече изключи ски зоните над Банско и Добринище от обекта на световното наследство в Пирин през 2010 г., след като счете, че природата там е унищожена и урбанизирана.
 
Проектопланът за управление задава правилата какво може и какво не може да се прави в националния парк през следващите 10 години. "Пролес инженеринг" трябва да нанесат поправките, изисквани от МОСВ до началото на февруари. След корекциите, планът отново ще бъде внесен в МОСВ, за да бъде разгледан за одобрение във Висшия експертен екологичен съвет. До края на февруари МОСВ ще излезе със становище и по проектоплана за природен парк Витоша, отново изготвян от "Пролес Инженеринг“.
 
Срокът от 15 дни, даден на изпълнителя да направи редакции е нереалистичен, тъй като само основният текст на проектоплана на „Пролес инженеринг“ е повече от 360 страници и страда от сериозни недостатъци като:
 
1. Не отговаря на дълъг списък изисквания на заданието на възложителя,
2. Изпълнен е непрофесионално. Липсва логическа връзка между характеристика на състояние, оценка, цели и режим. Ползвани са термини от отменена нормативна уредба. Неглижирани са процесите в опазване на биоразнообразието. Изводите не се базират на най-добрата налична научна информация. Има редица разминавания в данните в различните части на проектоплана.
3. Проектът е тенденциозен, като прикрива доказани нарушения на закона, извършени във връзка с изпълнението на концесията на ски зона Банско и предлага цели, режими и дейности в услуга на нови инвестиции в ски туризъм.