bg en

Една година след старта на проект "За Балкана и хората"

за балканаЕдна година след старта на проект "За Балкана и хората"
04.12.2013
Една година след началото на международния проект "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони", който се изпълнява от 6 български и 4 швейцарски партньора са налице вече първите успехи. Проектът носи краткото име „За Балкана и хората“ и работи в 9 зони от мрежата Натура 2000 като създава условия за икономическо развитие чрез опазване на природата. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Какво бе постигнато през първата година:

През тази първа година имаше силен акцент върху изучаването и планиране изпълнението на ПЕС (плащания за екосистемни услуги), защото тези схеми са много нови за България. Впечатляваща е работата за създаване на стабилна основа за развитието на ПЕС, включително активно въвличане на местните заинтересовани страни, тясно сътрудничество с националните органи (МОСВ - за биоразнообразието и МЗХ - за горския сектор) за идентифициране, оценка и разписване на схеми за плащания за екосистемни услуги. WWF участва и в Европейската работна група по Картиране и оценка на екосистемните услуги, а трите пилотни района по проекта ще послужат като тест за някои от понятията в този важен форум.

75 служители от администрациите, отговорни за защитените територии бяха на обучение за повишаване на капацитета им. По време на 5 дневното обучение бяха представени над 20 разнообразни теми - от опазване на конкретни видове, през туристическа инфраструктура, до регламенти за работа с био производители, земеделски собственици, донори и доброволци. Предстои такова и през 2014 г.

404 фермери от седемте целеви общини бяха информирани за проекта, 156 участваха в 7 семинара, 32 от тях заявиха интерес за участие в проекта, а 26 бяха посетени от проектния екип на място.
12 проекта за преработка във фермата и директни продажби са в процес на подготовка:
• 7 проекта за преработка на краве, овче, козе и биволско мляко
• 3 проекта за преработка и пакетиране на биологичен пчелен мед
• 1 проект за директна продажба на прясна риба

29 български фермери и експерти бяха включени в обучение на тема биологично земеделие и преработка във фермата с практическо обучение и посещение на обект за преработка на краве мляко, регистриран по Наредба 26 на МЗХ.

През февруари 2013 г. беше организирано обучение на 10 експерти от Българска агенция за безопасност на храните и МЗХ по преработка във фермата и директни продажби в Швейцария. Посетени бяха малки общински кланици и малки месо-млекопреработвателни предприятия към фермите в Швейцария. Официалните федерални власти и властите на Кантон Берн направиха въведение в законодателството и практиките за регистрация и контрол на тези предприятия.

Лобиране за промяна и адаптиране на законодателството
• Екипът на проекта участва активно в разработването на мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Специално внимание е отделено на биологичното земеделие, земеделието в райони с висока природна стойност и на късите вериги на доставки.
• Експерти на проекта участваха активно в разработването на Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието и хранителната промишленост в България за периода 2014-2020 г., разработена и приета в рамките на Бизнес – научния съвет към Министъра на земеделието и храните. Биологичното земеделие и продуктите от райони с висока природна стойност бяха включени в Приоритет 1 на Стратегията.
www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
• Наредба 44 на МЗХ за регистрация на животновъдни обекти беше преработена, условията за отглеждане на различни видове животни в един животновъден обект разработени.
• Наредба 4 на МЗХ беше преработена. За малки стопанства (до 10 крави и до 50 овце) наличието на хладилна витрина вече не е задължително условие.
• Наредба 26 на МЗХ за преработка във фермата и директни продажби е в процес на промяна и облекчаване на условията.
• Вследствие на кампанията за дюните бяха променени шест нормативни акта на компетентните органи на законодателната власт: Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, Закон за горите, Закон за устройство на територията, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие.

Разработена е уеб-базирана информационна система за местните породи, в която се съдържат подробни данни за 60 000 животни от 30 редки породи. Тази система, както и Националната генетична лаборатория ще дадат възможност за по-рентабилно управление на средствата за опазването на редки породи и ще се гарантира, че субсидиите отиват само при одобрени и генетично легитимни стада. Системата е достъпна през уеб-страницата на Изпълнителната Агенция по Селекция и Репродукция в Животновъдството –http://iasrj.eu, както и на адрес http://breedsbg.net

На 27 и 28 септември в местността „Паниците" край Калофер се проведе за първи път Фестивал на местните породи, където бяха показани 15 местни и 2 комерсиални породи овце, две местни породи кози, една местна порода коне и кучета.

Постави се успешен старт на Програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес, която финансира общо 5 бизнеса и протича в две сесии. По време на първата сесия са подписани три договора за реализиране на проектни предложения. До момента с най-голям напредък е „Понор планина – дестинация за природопознавателен и орнитологичен туризъм“ на тур оператора Спация Уайлдлайф.

Съвместно с Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан” (НПЦБ) се работи за управлението и устойчивото ползване на високопланинските пасища на територията на парка. Изготвена е оценка за въздействието на пашата върху природните местообитания в НПЦБ и социално -икономическото въздействие. Всички резултати и препоръки ще бъдат взети под внимание при изработването на новия план за управление на парка, който трябва да бъде готов в края на 2013 г. От друга страна, членовете на екипа следят процеса на изработването на новата ПРСР и актуализирането на мярката "Пасторализъм".

Създаването на Детска природа академия е една от най-интересните дейности по проекта, която ще привлече малки и големи към района на проекта. През първата година е проведено сериозно обследване на подходящи места и партньори в района на Западен и Централен Балкан и беше избран Посетителски център "Узана" (край Габрово), където освен че има най-подходяща база, има и много сериозен и ангажиран партньор в лицето на Община Габрово.

Дейностите с млади хора (т.нар. ново поколение консервационни лидери) са вдъхновяващи и зареждащи, особено когато става въпрос за въвличане на над 1000 студенти чрез 25 лекции по темата Биоразнообразие в залите на Софийския университет. Над 30 студенти участваха в природозащитния лагер „За Балкана“, осъществен през август в района на х.Амбарица.

Идеите и дейностите по проекта се представят на национални „зелени“ събития, където най-лесно намират своята публика – Зелени дни, Узана поляна Фест, Фестивал на Зелениката и др., и са посетени от над 17 000 души.

Годишните награди се превърнаха в истински празник за тези, които опазват и популяризират биоразнообразието, които не се страхуват да пишат, да алармират и да се борят, за да остане природа в България. Лично посланикът на Конфедерация Швейцария в България, Нейно превъзходителство г-жа Регина Ешер връчи наградите на победителите – хлопка и чек, за да продължават да разнасят добри новини за природата.

През тази първа година имаше някои сериозни предизвикателства, свързани с политическата нестабилност, смяната на правителства и политики, трудности в комуникацията между партньорите и др., но постигнатите резултати показват, че приносът на проекта е от ключово значение за по-нататъшното устойчиво развитие на района, за налагането на успешни модели, при които печелят както хората, които живеят и работят в територии с висока природна стойност, така и самата природа.