bg en

Един чисто нов кръжок - "Биоразнообразие и творчество"

Един чисто нов кръжок - "Биоразнообразие и творчество"
30.01.2009
В часовете им ще бъдат развивани уменията на децата в областта на приложните изкуства, ще бъде възпитавано и изграждано екологично съзнание и ще се обогатяват познанията им за биоразнообразието и за природните материали в ежедневието им чрез забавни и творчески дейности.
Кръжоците са част от проекта на БФБ „Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески умения и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска област”, одобрен от Министерство на образованието и науката, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора”