bg en

ЕVN Електроразпределение България ЕАД - Награда на журито

ЕВН
EVN ЕР е компания, която извършва своята дейност в цяла Югоизточна България, в която попадат множество важни за опазване защитени територии, резервати, природни паркове, Рамсарски места и НАТУРА 2000 зони. Компанията извършва преки консервационни мерки за опазване на уязвими видове, чрез обезопасяване на конфликтни точки от надземната електроразпределителна инфраструктура.  EVN ЕР е единственото електроразпределително дружество на територията на страната, което провежда най-голямата и мащабна ежегодна кампания по обезопасяване на щъркелови гнезда, за периода 2009 – 2014 са обезопасени общо 1651 гнезда в цяла Югоизточна България
 
Компанията провежда мониторинг на обезопасените щъркелови гнезда, следи за реакцията на птиците към повдигането върху платформи и работи в посока за подобряване конструкцията на обезопасителната платформа – да бъде по дълготрайна и устойчива на метеорологични въздействия. Ежегодно извършва спасителни акции за подпомагане на пострадали млади щъркели – до момента са документирани 8 спасителни акции.
 
EVN ЕР е сътрудничила по 5 проекта на неправителствени организации и държавни структури, като безвъзмездно е извършила обезопасяване на близо 860 рискови за птиците електрически стълба – равняващи се на 85,4 км безопасна за птиците надземна електроразпределителна линия. Компанията извършва ежегодно обезопасяване с изляло собствени инвестиции като от 2014 до 2015 г. са били обезопасени общо 1740 стълба на цялата лицензионна територия на дружеството, а от началото на инициативата по обезопасяване за периода 2010 – 2015 са обезопасени общо 3864 ел. стълба. Те са равни на приблизително 386 км безопасна за птиците електрическа инфраструктура
 
EVN ЕР е иновативна компания стремяща се към непрекъснат технически прогрес, която непрестанно търси средства за подобряване на своята инфраструктура с оглед тя да бъде безопасна за биоразнообразието;— EVN ЕР е първата българска частна компания която разработи свой собствен проект по програма LIFE на ЕС в партньорство с БДЗП за опазване на царския орел в ключови за него местообитания.