bg en

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради Пирин, Странджа и Иракли

09.10.2009
Три от предупрежденията се отнасят за защитените зони, а четвъртото засяга действащото законодателство. Районите включват планината Пирин и изграждането на ски център там; община Царево и Природен парк Странджа, както и строителните дейности около бреговете на река Вая в защитената зона Емине—Иракли на Черно море. Четвъртото предупреждение е свързано с липсата на цялостно съответствие с европейските изисквания на българското законодателство за защита на природата.
В момента има започнати две други наказателни процедури спрямо България заради европейската екологична мрежа Натура 2000. Едната е заради непълната мрежа от Натура 2000 по Директивата за птиците, а именно орязаните защитени зони в Рила, Пирин, Централен Балкан, Русенски Лом, Калиакра и Иракли. Втората е заради липсата на опазване на защитена зона Калиакра заради изградените ветропаркове и голф игрища.

Възможно е Европейската комисия да започне наказателни процедури срещу България и заради неопазването на Витоша, както и на района около Седемте рилски езера и Паничище в Рила.

Природозащитниците многократно обръщаха внимание на предишното българско правителство за нарушенията, извършени в „защитените” само на теория природни територии на страната. Защитената природа на България в момента се охранява от българското и европейското законодателство. Заради липсата на правителствена реакция Коалиция „За да остане природа в България” изпрати множество сигнали и жалби до Европейската комисия.

Природозащитниците се надяват сегашното българско правителство да разреши проблемите с опазването на българската природа, преди да се стигне до действия срещу България в Съда на Европейските общности в Люксембург, чийто евентуални санкции ще се заплащат от джоба на българския данъкоплатец.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1484&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en