bg en

Държавно предприятие фонд "Затворно дело"

Държавно предприятие фонд "Затворно дело"обработват 18 000 дка на територията на ПП Персина. Едни от първите, които кандидатстваха са по Мярка 213 за плащания в земи в Натура 2000 и спазват всички национални стандарти за работа в защитена територия. Обработваемите им земи са на острова и покрай речните гори винаги оставят ливади, които се наводняват и там се намират цели колонии от корморани и други видове птици. Изпълнителният директор - Свилен Чичев и екпертката по бизнес развитие - Николина Георгиева са отворени за зелени дейности. Сега се включват и в плащанията за екосистемни услуги чрез дарение на средстава за опазване на биоразнообразието на територията на ПП Врачански Балкан - там имат ферма и развиват стопанска дейност.
За повече информация: http://www.dpfzd.com/