bg en

Двудневен семинар за учители в Осогово

семинар
01.03.2013
На 16 и 17 февруари 2013 г. в Осогово беше проведен семинар за представяне на учебното помагало “Осоговска планина – Биоразнообразие и опазване” с учители от училища от района на планината. Изготвянето на помагалото е свързано с изпълнението на част от дейностите по проект “Осогово в Зеления пояс – фаза 3”, финансиран от Про Натура Швейцария, а именно провеждане на екологично състезание с ученици от района на Осогово. Състезанието, което ще се организира през късната пролет на 2013 г. има за цел да обогати познанията на децата от община Кюстендил и община Невестино относно природното богатство на Осоговската планина, да стимулира интереса им към защитените територии и видове, да популяризира опазването им, както и да повиши природозащитната култура местната общност като цяло.
Помагалото, представено по време на семинара е разработено с участие на местни представители в тясно сътрудничество с експерти на Българска фондация Биоразнообразие, провеждали изследвания на биоразнообразието на Осогово. Книжката включва информация за категориите защитени територии според българското и международното законодателство, за защитените видове, включени в Червената книга на България и за застрашените в световен мащаб, които се срещат в планината.
Помагалото е насочено основно към ученици, които ще участват в състезанието, но също би било от полза и за природолюбители и студенти, които имат желание да се запознаят по-подробно с биоразнообразието в Осоговска планина и възможностите за неговото опазване.
Екологичното състезание, за което е предназначено помагалото ще бъде проведено в училища от Кюстендилска и Невестинска община, в два кръга – вътрешен – в самото училище, и втори кръг – регионален, в който ще участват най-добре представителите се ученици от училищния кръг. Победителите ще имат възможността да участват в няколкодневен образователен лагер с участието на експерти на БФБ, който ще бъде проведен през лятото на 2013 и ще надгради познанията на младите природолюбители.

За повече информация Петър Тодоров – координатор проект
peter.todorov@biodiversity.bg