bg en

Дишай Перник

Дишай Перник
Сдружение на граждани, които са припознали себе си в борбата за по-чист въздух в града. Всеки един от членовете се ангажира за подобряване и опазване на околната среда и по-специално чистотата на атмосферния въздух, формиране на граждански инициативи и контрол по отношение на публичните отговорни институции.
Основните цели на сдружение Дишай, Перник са:
1. Подобряване на средата на живот; 2. Информиране на обществеността за реалното състояние на околната среда и източниците на замърсяване; 3. Развитието, подпомагането и реализирането на граждански инициативи, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда; 4. Насърчаване и подкрепа на обществения дебат за актуалното състояние и перспективите за подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда;
5. Насърчаване и подкрепа на гражданския контрол по отношение на публичните институции, отговорни за чистотата на атмосферния въздух и околната среда;
6. Популяризиране и утвърждаване на добрите европейски и световни практики за подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда.
7. Образование, насърчаване на ангажираността, формиране на екологична култура и ценности на обществото.
През февруари 2020 членове на сдружението се срещнаха с представители на ЕК. Събитието се осъществи съвместно и с представители на Greenpeace , WWF и За Земята. Срещата бе следствие от последователни стъпки за равностойно включване на гражданите в дискусиите в рамките на Платформата за въглищни региони в преход. Делегацията беше запозната с основните проблеми в града вследствие на въгледобивната дейност в продължение на над 100 год. Бяха засегнати теми като замърсяването на въздуха от страна на индустрията и при битовото горене. Незаконният добив на въглища и произтичащите от това социални проблеми. Друга тяхна активна кампания е и “Да засадим коледна гора в Перник”, в която заедно с община Перник и ландшафтния архитект на общината определят място, където “...вашите Коледни елхи могат да продължат да живеят”.

За повече информация: https://dishaypernik.org/