bg en

Българският екип от експерти по проект „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк” е вече сформиран

03.11.2014
През месец октомври 2014 година, в рамките на проект „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”, съфинансиран от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 - 2013, реф. номер 2007CB16IPO007-2013-3-047, се проведе процедура за избор на изпълнител на поръчка за предоставяне на външна експертиза.
Процедурата е свързана с изпълнението на част от дейностите, заложени при водещия партньор на проекта Българска Фондация Биоразнообразие – клон Беласица.
Поръчката бе разделена на лотове и за участие бяха поканени общо 12 професионалисти и специалисти в следните области: културно-историчерско наследство, туризъм, икономика и социология.
В последния ден на октомври 2014 година се проведе заседание на тричленна комисия (в състав: Росен Василев, Стефан Аврамов и Владимир Милушев), назначена да оцени постъпилите оферти. На него присъстваха и експерти от Съвместния технически секретариат, който подпомага изпълнението на проектите по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.
След внимателно разглеждане и оценяване на предложенията, комисията избра 4 оферти, напълно валидни и отговарящи на предварително зададените критерии и покани следните експерти за сключване на договори:
1. Станислава Захова – експерт Културно и историческо наследство
2. Симана Марковска – експерт Туризъм
3. Димитър Събев – експерт Икономика
4. Станислава Захова - експерт Социология
Работата на експертите започва в началото на ноември 2014 година, като за първите трима ще продължи 6 месеца, а за последния - 9 месеца. Проучванията ще обхващат цялата територия на Осогово – общините Кюстендил и Невестино (област Кюстендил, България), общините Крива Паланка, Кратово и Ранковце (Североизточен планов регион, Македония) и общините Кочани, Чешиново-Облешево, Пробищип, Македонска Каменица и Делчево (Източен планов регион, Македония).
Предстои и македонският ни партньор - регионалният офис в Струмица на Факултета за земеделски науки и храна към Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, да проведе аналогична процедура за избор на изпълнител на поръчка за предоставяне на външна експертиза в следните области: флора, фауна, гори, земеделие и изготвяне на обобщаващ всички експертни изследвания доклад „Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк”.
Координацията между българските и македонските експерти ще се осъществява в рамките на три съвместни срещи с административните екипи на проекта. Първата среща ще се състои непосредствено след избора на експерти от страна на македонския партньор.