bg en

Български НПО експeрти ще обучават сърби, македонци и черногорци в прилагане на Европейското природозащитно законодателство

12.12.2011
Представители на неправителствени организации (НПО) от три страни от бивша Югославия са на учебно пътуване, организирано от БФБ (Българска фондация биоразнообразие) и IUCN (Международен съюз за защита на природата) в периода от 5-ти до 10-ти декември 2011 г. Пътуването цели да повиши капацитета на участниците чрез запознаване с българският опит при прилагане на европейски политики и стратегии за опазване на биоразнообразието.

Програмата включва темите: създаване на европейската екологична мрежа Натура 2000 в България, опазване на видове и природни местообитания, трансхуманция (миграция на стадата домашни животни), биологично земеделие, управление и опазване на пасища, опазване на редки местни породи, агро-екологични мерки. Участниците ще посетят и почерпят опит в българските национални паркове – „Рила”, „Пирин” и „Централен Балкан”. Тридесетте участника ще научат не само за положителния опит, но и за предизвикателствата при опазването на природата в България, както по време на предприсъединителния процес, така и при членството ни в ЕС, защото през последните 3-4 години в българските съдилища са заведени около 80 дела срещу административни актове, както и 10 жалби към Европейската Комисия във връзка с нарушения на европейското природозащитно законодателство у нас.

Учебното пътуване е част от проект на IUCN (една от най-големите природозащитни организации в света) „Политики и стратегии на ЕС в областта на околната среда в Югоизточна Европа – изграждане на капацитет за осъществяване на Политики и стратегии на ЕС в областта на околната среда в Македония, Сърбия и Черна гора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия и партньори в него са Движение на еколозите в Македония, Зелените в Черна гора, Дружество за опазване и проучване на птиците в Сърбия.