bg en

Бъдещи природозащитници

Бъдещи природозащитници
Проектът “Бъдещи природозащитници” е безпрецедентен опит за успешно сътрудничество между представители на неправителствени организации и на университети. Едно от големите му предимства е обмяната на опит, знания и изграждането на контакти между студенти и преподаватели от три страни - България, Гърция и Чехия. Създадена е студентска програма за професионално развитие на студенти, в която се записаха над 90 студента от трите страни. За периода май 2019 – май 2020 бяха проведени 14 уебинара на английски език с международно участие от експерти от трите страни, 3 двудневни интерактивни обучителни модули, 5 публични лекции, като темите включваха сечи, застрояване на Черноморието, вековни гори, защитени територии, как да комуникираме проблемите на Натура 2000 и др.
Екипът на "Бъдещи природозащитници“ успя да привлече едни от най-добрите експерти от природозащитни неправителствени организации, държавни институции и преподаватели в университети, които да споделят своите знания със студентите, записали се в програмата, както и с широката публика.
През ноември 2019 беше създадена и Интернет страница за иновативно обучение по природни науки, достъпна на адрес: http://edu.parks.bg. Сайтът е предназначен както за студентите, изучаващи природни науки, така и за университетски преподаватели и ангажираните с дейности по опазване на околна среда институции и организации, за които той е полезен обучителен ресурс. Съдържа вече 220 часа лекции, видео записи от всички проведени лекции и обучения, презентации и уебинари.
Това е проект на Асоциация на парковете в България и БФБ в партньорство с преподаватели от Солунския университет „Аристотел“, Гърция и Чешкия университет по природни науки в Прага и е финансиран по програма Еразъм плюс на Европейския съюз. 

Повече информация: http://edu.parks.bg