bg en

Благоприятно природозащитно състояние на Натура 2000 видове и хабитати

Този проект се изпълнява от Фондация DLO/Wageningen International (Холандия) в тясно сътрудничество с БФБ, СДП - Балкани и Орбикон (Дания). Целта е да се разработи национално ръководство за определяне на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания по Натура 2000 на национално и регионално ниво. Природозащитният статус ще се оценява на ниво зони за определен брой територии. Организирани са две работни групи, които да положат основите на методология, като едната от тях е съсредоточена върху природните местообитания и растителните видове по Натура 2000, а другата – върху животинските видове. Тези работни групи включват експерти от правителствени и научни институти, както и от неправителствените организации, работещи върху прилагането на Натура 2000.