bg en

Балкански зелен пояс

Балкански зелен пояс
Балканските страни се включват в инициативата през 1999 г., когато се създава и концепцията за Балкански зелен пояс. Най-южната част на европейският Зелен пояс е от голяма значение за биоразнообразието и ендемичните видове. Разположен предимно в планинските райони на Балканския полуостров, поясът формира изключително разнообразна мозайка от природни пейзажи, включващи девствени алпийски екосистеми, гори и степни местообитания, както и езера и крайбрежни зони. Освен уникалните културни ландшафти тук могат да бъдат открити и множество застрашени растителни и животински видове, като царския орел, който може да бъде наблюдаван над хълмовете на Сакар планина, разположена на българо-турската границата. Отдалечените гранични области служат за дом на срамежливи животни като балканският рис.

Проект "Запазване на биологичното разнообразие на Балканите - Засилване на сътрудничеството по Балканския зелен пояс"

Започна през 2015 г. и е с обща продължителност от 24 месеца. Проектът е насочен към опазването на трансграничната екологична мрежа по протежение на Балканския зелен пояс чрез подобряване на сътрудничеството. Предвижданите дейности допринасят за подобряване на защитата на биологичното разнообразие на Балканите и за засилване на трансграничното сътрудничество между балканските страни.

Балкански зелен пояс


В рамките на проекта партньорските неправителствени организации от деветте страни по протежение на Балканския зелен пояс (Албания, България, Гърция, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Турция) си сътрудничат и изпълняват няколко съвместни дейности.

Целите на проекта са:
  • Да се повиши познанието за Балканския Зелен пояс и осъзнаването на значението на опазването на биоразнообразието и екологичните мрежи в региона и извън него.
  • Да се подобри трансграничното сътрудничество по протежението на Балканския зелен пояс чрез повишена регионална подкрепа за инициативата и нейните цели.
  • Да се подобри основата за вземането на решения и повишаване на осведомеността относно биологичното разнообразие и защитените територии по протежението на Балканския зелен пояс.

EuroNatur изпълнява следните дейности с подкрепата на партньорските НПО от региона:
  • Разработване и прилагане на програма за комуникация и повишаване на осведомеността, която включва организиране на национални и международен фотоконкурс, Ден на Зеления пояс, и др. събития и дейности.
  • Организиране и осъществяване на регионална конференция "Балкански зелен пояс"