bg en

БФБ започва подготовката и прилагането на план за мониторинг на екологичния коридор Рила-Верила- Краище

monitoring
31.12.2021
През месец декември стартира подготовката и прилагането на план за мониторинг на екологичния (био) коридор „Рила – Верила – Краище“. Мониторингът има за цел да установи доколко построените съоръжения за зелена инфраструктура, като надлез, подлез, виадукт, зелени мостове и др., улесняват преминаването и намаляват разпокъсаността на местообитанията на животинските видове в района.
 
При първите полеви посещения бяха обходени част от съоръженията в участък 1 на магистрала Струма между Долна Диканя и Дупница. Изследванията на специалистите биолози показаха наличието на следи в тях на бозайници като лисица, чакал, видра и бялка, което дава надежда, че животните преминават успешно съоръженията и те наистина са полезни за тях.
 
Наблюденията ще продължат и през следващата година, а събраните резултати ще бъдат обобщени в изводи и препоръки за представителите на българските институции и др. заинтересовани страни, с които ще се търси сътрудничество за прилагането на съгласувани интегрирани мерки за смекчаване до минимум на отрицателното въздействие и последиците за природата от развитието на транспортната инфраструктура. Данните от мониторинга ще бъдат използвани и за подготовка на междусекторен план за действие за моделния район.
 
Планът за мониторинг е част от дейностите на проект Savegreen, финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020, който засяга критичната тема за опазването на екологичните (био) коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.
 
Усилията на проекта са насочени в тази област, тъй като именно запазването и възстановяването на екологичните коридори е начин за преодоляване на една от най-значителните причини за загуба на биоразнообразие в световен план и конкретно в Европа – разпокъсването на местообитанията на видовете като последица от една или друга човешка дейност.
 
Повече за проекта SaveGREEN можете да научите от официалния уебсайт на SaveGREEN www.interreg-danube.eu/savegreen, от уеб страницата на БФБ, както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии.