bg en

БФБ уеб базирана ГИС платформа за пространствени данни предоставя разнообразна информация за защита на природата

ГИС платформа
04.02.2015
На 30 януари, 2015 г. при значителен интерес, беше представена ГИС платформата за пространствени данни на БФБ, създадена в рамките на Проект ГИС“ – BG05/586 „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
 
Конферентната зала на хотел Глория палас събра 60 граждани, журналисти  и представители на неправителствени организации институции, сред които Асоциацията на парковете в България, Българската туристическа камара, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българско дружество за защита на птиците, Националната служба за защита на природата към Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие, Изпълнителната агенция по околна среда, Министерството на земеделието и храните, Басейнови дирекции, Държавно горско стопанство Невестино, община Кюстендил, Дирекция на Природен парк Беласица, Биологически факултет на Софийски университет СВ. Климент Охридски и Лесотехнически университет.
 
Посетителите на събитието имаха възможност да се запознаят на живо с ГИС платформата на БФБ, благодарение на демонстрация в реално време, направена от Любомир Филипов – главният ГИС експерт по проекта. Присъстващите също така получиха информация как могат да използват платформата за собствени нужди и научиха  подробности за възникването на идеята за проекта и изпълнението на предвидените в него дейности.
ГИС платформата на БФБ е предназначена за свободно ползване от граждани, неправителствени организации, институции и бизнес.
 
Системата позволява достъп до уеб-картни приложения, а разнообразната информация може да се филтрира по различни критерии и ключови думи, по защитени територии и зони, туристически обекти и маршрути, защитени видове, реки, пътища и др.
 
По време на дискусията след представянето участниците в събитието изразиха положителното си отношение към новото средство за предоставяне на пространствена информация, което може да бъде използвано за наблюдение и анализ на случващото се със заобикалящата ни среда. Представители на различните институции също дадоха положителна оценка на предприетата от БФБ стъпка в посока осигуряване на бърз и лесен начин за споделяне на пространствена информация и заявиха, че са готови да работят в бъдеще за подобряване на сътрудничеството и обмена на пространствена информация между вече изградената платформа и други институционални средства за предоставяне на достъп до пространствена информация.
 
Провеждането на заключителното представяне на проектните резултати е част от изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.