bg en

БФБ съвместно с Норвежката агенция по околна среда, стартира нов проект в полза на гражданското общество и природата

logo
28.02.2014
През месец февруари 2014 г. Българска фондация „Биоразнообразие“ започна изпълнението на нов проект с дългото заглавие „Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите“, който е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. http://www.ngogrants.bg/

Въпреки дългото заглавие слоганът, който изразява най-добре посланието на проекта е кратък –
ГИС или:
Гражданска активност
Информационни системи
Съхранена природа

Проектът е с продължителност от една година и общ бюджет 49 438 евро.
 
БФБ отново има норвежки партньор – проектът ще се изпълнява в тясно сътрудничество с Норвежката агенция по околна среда (Miljødirektoratet), като по този начин ще се продължи и съществуващото партньорство на БФБ с Директората за управление на природата (сега част от Miljødirektoratet). В периода 2009 – 1012 г. двете организации изпълниха успешно проект, посветен на устойчивото развитие на Странджа планина.
 
Основната цел на настоящия проект е повишаване на застъпническата и мониторираща роля на НПО, младежите и обществото като цяло в сферата на устойчивото териториално развитие.

Успешното провеждане на проектните дейности ще спомогне постигането на следните резултати:
• Изградена единна и структурирана база данни, обединяваща пространствената информация на БФБ, натрупана през годините в следствие изпълнение на различни проектни в основните региони на работа на организацията
• изградена уеб платформа – ГИС платформа, която ще осигури публичен достъп до пространствените данни на БФБ
• 3 проведени обучения за мониторинг и застъпничество чрез употребата на ГИС инструменти
• Успешно интегриране на норвежки опит и експертиза чрез участие и консултации по проектните дейности
• Повишаване на обществената осведоменост относно възможностите, ползите и начините на ползването на ГИС данни за мониторинг и застъпничество за политики за устойчиво развитие.
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.