bg en

БФБ ще разработи Техническо задание за комуникационна стратегия за Натура 2000

08.03.2010

Ще бъде изготвен предварителен Анализ на наличната информация за направеното до сега, включително и изображения, брошури, видео материали, както и определяне на ключовите целеви групи, към които ще бъде насочена Националната стратегия за комуникиране на мрежата Натура 2000. Ще бъде анализиран и част от опита в Европа.
Техническото задание, което се очаква като краен продукт на поръчката ще заложи нормативната рамка на Комуникационната стратегия, както и нейното прилагане, взаимовръзките й с други подобни документи и инициативи, както на ниво Европейски съюз, така и на регионално и местно ниво.
Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000” по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е на стойност 173 070 лв., от които 147 109,50 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 25 960,50 лв. е националното съфинансиране. Основната цел на проекта е подготвяне на широката общественост и на заинтересованите страни за изработване на консенсусен подход при управлението на защитените зони. Така ще се генерира широка обществена подкрепа и ангажираност, както и ще се популяризират целите на мрежата. Бенефициент по проекта е Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.
БФБ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, която работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни и подпомага ангажираните организации и институции, подкрепя участието на гражданите и местните общности в управлението на природните ресурси и защитените територии и повишава обществената ангажираност към проблемите на биоразнообразието.

         

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Eвропейски фонд за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

Проект „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000”

 

             

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.