bg en

БФБ ще финансира 7 дипломни работи за защита на биоразнообразието

Дипломни работи
16.02.2015
Приключи конкурсът за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015, с който Българска Фондация Биоразнообразие подпомага усилията на студенти, ангажирани с опазване на биоразнообразието. Поканени за участие бяха дипломанти от всички български висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса.

Тази година интересът към конкурса от страна на дипломантите беше изключително висок, а прекрасните разработки, които се получиха затрудниха максимално избора на комисията. Затова се реши да бъдат наградени седем участници. "Щастливи сме, че успяхме да привлечем студенти както от софийски, така и от регионални университети, които ни предложиха голямо разнообразие от теми и райони на изследване" - сподели Елица Иванова, координатор Студентски дейности в БФБ.

Бяха получени 16 разработки от студенти от Софийски университет, Лесотехнически университет, БАН, Тракийски университет, Пловдивски университет и Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания. След дълго и оспорвано обсъждане, Комисията по оценка към БФБ взе решение да подкрепи следните проекти:

1. Габриела Пламенова Петрова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” гр. София, Биологически факултет – тема: Растително биоразнообразие в защитена местност „Алдомировско блато“
 
2. Георги Петков Герджиков, Българска Академия на науките гр. София, Факултет: Национален природонаучен музей – тема: Екологични характеристики, определящи разпространението през гнездовия период на Южния Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) в Национален парк „Централен Балкан“
 
3. Димитрий Антонов Дашинов, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет – тема: Биоразнообразие на макробезгръбначната хидрофауна и връзката с популациите на балканската пъстърва от Централен Балкан
 
4. Мария Николаева Качамакова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” гр. София, Биологически факултет – тема: Оценка на свързаността на местообитанията и пригодността на изградените структури за преминаване на диви животни на автомагистрала „Люлин“ в участъка между селата Мало и Голямо Бучино
 
5. Светлана Валериева Йочева, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Биологически факултет – тема: Мерки за овладяване на ерозионни процеси в субалпийската и алпийска зони на Национален парк „ Централен Балкан” в Стара планина
 
6. Стефания Илиева Вълчева, Лесотехнически университет гр. София, Стопанско управление – тема: Пазарни перспективи за брандовото позициониране на екотуристически маршрут „Ком - Емине”
 
7. Цветелина Станкева Терзийска, Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания, БАН гр. София – тема: Закономерности в структурирането на тревни съобщества на високопланинските пасища в района на Централна Стара планина
 
Общата сума, с която ще бъдат подпомогнати студентите при разработването на техните научни трудове е на стойност 4500 лв.  Одобрените дипломанти ще бъдат поканени на 6 март на специална среща в офиса на БФБ в София.
 
Благодарим на всички участници за идеите, за хъса и отдадеността им в защита на природата. Надяваме се техните дипломни работи да допринесат още повече за опазването на биоразнообразието у нас и за създаването на онази необходима промяна в мисленето на обществото, бизнеса и институциите, която ще го спаси и в дългосрочен план.  Вижте списъка с всички кандидатствали.
 
Конкурсът за Дипломни работи се подпомага от Проект „За Балкана и хората" финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Списък на дипломантите, кандидатствали в конкурса за 2014-2015 15.14 KB () Свали