bg en

БФБ с нови стажанти, благодарение на проект ГИС

EAA Grants
15.07.2014
С радост бихме искали да споделим, че през последните два месеца Българска Фондация Биоразнообразие прие в редиците си като стажанти три нови, млади и активни личности. Кристиян Александров, Катрин Томова и Надя Павлова се включиха с лекота в екипа на фондацията чрез изпълнението на разнообразни задачи по дейности, свързани с различни проекти на БФБ.
 
Тримата нови стажанта вече имат опит в сферата на опазване на биоразнообразието и околната среда. Стажът им в БФБ обаче предоставя нови възможности за практическо прилагане на натрупаните до момента знания и придобиване на нови умения и опит в процеса на работа, както и контакт с експерти и дългогодишни членове на екипа на БФБ и други представители на неправителствения сектор.
 
Задачите на Кристиян Александров, Катрин Томова и Надя Павлова са свързани с подпомагане на процеса на инвентаризация на пространствените данни на фондацията по проект ГИС; създаване на детска Природна Академия по проект „За Балкана и хората” и актуализиране на зонирането на плана за управление на ПП Странджа.
 
Катрин Томова провежда стажа си при нас в рамките на проект Студентски практики, изпълняван от Министерство на образованието и науката, финасиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд. Съвместната работа между БФБ и тримата млади специалисти е възможна благодарение на участието им в „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“, организирано и проведено от БФБ през април 2014 като част от изпълнението на проект ГИС. Текущият стаж на младите природозащитници доказва важната роля на изпълнението на проект ГИС за повишаване на капацитета на неправителствената организация и на представители на една от основните целеви групи на проекта – студенти и младежи. Очакваме, че следващите обучения по проект ГИС, които ще бъдат проведени през есента на 2014 г., ще доведат до още повече ползотворни познанства.
 
Проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.