bg en

БФБ обявява нова сесия за финансиране на дипломни работи

09.10.2007
БФБ обявява КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ в областта на биологичното разнообразие и управлението на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български Висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса:
• опазване и управление на световно застрашени видове животни и растения;
• управление на защитени територии;
• разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси;
• развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и др.;
• развитие на природозащитното образование.
Необходимо е да изпратите предложение за проект, съгласно приложения формуляр до 30.11.2007 г. на е-mail: stefan.avramov@biodiversity.bg. Отпусканите суми са на стойност до 1000 лева. Повече подробности в раздела «За студенти и ученици» в нашия сайт.