bg en

БФБ на годишния форум на CEEweb for Biodiversity

01.11.2011

CEEweb for Biodiversity – международната мрежа от неправителствени природозащитни организации от Централна и Източна Европа, проведе своя годишен форум на 27 и 28 октомври в гр. Dobogókő – Унгария. Българска Фондация Биоразнообразие, национален координатор на организацията за България, взе активно участие в събитието, което събра няколко десетки неправителствени организации от България, Молдова, Македония, Сърбия, Унгария, Словакия, Германия, Полша, Чехия, Украйна и др.
Сред важните въпроси, разисквани на срещата, бяха приемането на годишната програма на CEEWEB, както и бъдещите приоритети за работа на мрежата за 2012, между които:
• Разширяване на мрежата и въвличане на нови неправителствени организации в нея;
• Проследяване на прилагането на Европейската стратегия за биоразнообразие и развитие на активна кампания за нейното реално изпълнение;
• Представяне на схеми за по-устойчиво ползване на земята и стартиране на кампания за устойчиво използване на земите;
• Проследяване работата на експертните групи за Натура 2000 към Европейската Комисия и осигуряване на активен принос за успеха на тяхната работа;
• Активно участие в биогеографските семинари по управление на Натура 2000;
• Развитие на капацитета на неправителствените организации относно управлението на Натура 2000;
• Прилагане на директивите за защита на природата на ЕС чрез оказване на помощ на НПО за подготовка и проследяване на жалби до Европейската Комисия за нарушения на Директивите за хабитатите и дивите птици;
• Подкрепа за увеличаване на дивите територии, управлявани без човешка намеса;
• Лобиране за по-зелена обща селскостопанска политика;
• Подкрепа за по-свободно законодателство за директни продажби от малки ферми;
• Работа за подобряване на ефективността на ползване на земните ресурси
На форума бяха проведени още: обучение за неправителствени организации за политики за икономия на ресурси; обучение на националните координатори; дискусии на работните групи по Натура 2000, устойчив туризъм и регионално развитие и др.

CEEWEB e единствената работеща мрежа от неправителствени природозащитни организации от Централна и Източна Европа, чиято мисия е опазване на биоразнообразието чрез подпомагане на устойчивото развитие. Българска Фондация Биоразнообразие е неин национален координатор за България.