bg en

БФБ и Македонско Екологично Дружество проведоха съвместен семинар на тема горска сертификация и устойчиво управление на горите в Осогово

Обучение
09.07.2014
В периода 03-04.07.2014г. в Кюстендил се проведе обучение на тема „Горска сертификация – опазване, устойчиво ползване и управление на горите“ като част от проект „Осогово в Зеления пояс – фаза 3“ изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и Македонското Екологично Дружество (МЕД), финансиран от Про Натура, Швейцария и Франкфуртското Зоологично Дружество, Германия. Основни лектори по време на обучението бяха Петко Цветков от БФБ и Деспина Китанова от МЕД, както и експертите по горска сертификация – Живко Богданов от Непкон България и гл. ас. д-р Мартин Борисов от Лесотехнически Университет – София. В срещата участваха представители на български и македонски институции, свързани с управлението на горите - горски и ловни стопанства от района на Осоговска планина, Изпълнителната агенция по горите, Държавно предприятие „Македонски шуми“, Факултет по горско стопанство към университет „Св. Кирил и Методий“, Скопие и Регионална дирекция на горите – Кюстендил.
По време на обучението беше представена връзката между различните категории защитени територии и зони и устойчивото ползване и управление на горите, концепцията за горска сертификация както и основните ползи от прилагането на инструмента. Специално внимание беше обърнато на сертификационни схеми и стандарти (PEFC и FSC), както и самия процес на сертифициране и контрол. Основната идея на обучението беше да представи на участниците от различните горски стопанства в българската и македонска част на Осогово ползите и предизвикателствата от горската сертификация за опазване, устойчивото ползване и управление на горите и възможности за последващо прилагане на стандарта. Беше обсъдена идеята за разработване на пилотен проект по FSC сертифициране в Македония, както и разширяване на сертифицираните стопанства в България. Лекторите изтъкнаха, че според редица изследвания, прилагането на горската сертификация има множество не само икономически, но и социални, екологични и управленски предимства. Стандартът е високо признат по целия свят като средство за провеждане на законосъобразно и отговорно горско стопанство, подпомогащо поддържането на екологичната цялост и функционалност на горите и опазване на характерното за тях биоразнообразие. Горската сертификация също предоставя възможности за достъп до нови източници на капитал, като социално отговорни инвестиции.
По време на обучението бяха засегнати и темите за управлението на мъртвата дървесина, както и концепцията за гори с висока консервационна стойност (ГВКС). Концепцията за ГВКС има за цел да помогне постигане на баланс между устойчив икономически растеж и опазване на най-ценните горски стойности, чрез ръководен процес на горско планиране при широк кръг от заинтересовани страни. Определянето на ГВКС се използва и в процеса на сертифициране по FSC и по този начин цели тяхното запазване и устойчиво управление. Повече за концепцията и нейното приложение в горската сертификация, може да намерите на: https://ic.fsc.org/high-conservation-values-and-biodiversity.213.htm.