bg en

БФБ финансира студентски дипломни работи за опазване на биоразнообразие и управление на ЗТ и ЗЗ

студенти
13.01.2014
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ)
обявява

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

в областта на биологичното разнообразие и управлението на защитени територии и зони

В желанието си да подкрепи усилията на студентите в България, които работят по теми, свързани с биоразнообразието, БФБ организира конкурс за финансиране на студентски дипломни работи. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса (опазване и управление на консервационно значими видове, приоритетни природни местообитания; разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси; развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и животновъдство; развитие на природозащитното образование и други).

Важно условие е обаче дипломната работа или част от нея да засягат или да са свързани с територията на Централна и Западна Стара планина (*) или района на Атанасовско езеро (**), тъй като конкурсът за Дипломни работи се осъществява чрез проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева, като неприемливи са хонорари за дипломанта и научния ръководител, закупуване на оборудване и научна информация (данни, анализи от проучвания и др.).

Всичко, което е необходимо да се направи е дипломанта да изпрати предложение за проект, съгласно приложения формуляр до 31.01.2014 г. на е-mail: awards@biodiversity.bg

Специална комисия ще оценява получените предложения и ще следи за съответствие с тематиката и териториалния обхват на конкурса, консервационната значимост на изследвания обект и целесъобразността на предвидените от дипломанта разходи.

Финансирането на дипломни работи на български студенти е добра възможност да се осигурят така необходимите средства за пътуване до различни природни територии за провеждане на изследвания, проучвания и т.н., както и да се закупи литература, консумативи за изследвания и др. важни за дипломантите материали и да се подпомогне научния процес за изследване и популяризиране на биоразнообразието в България.

За повече информация:
Елица Иванова, Координатор Студентски дейности, БФБ – тел. 0893 365475


*
1. Натурa 2000 зони - Западна Стара планина и Предбалкан, Западен Балкан, Драгоман, Понор и Врачански Балкан, Централен Балкан, Централен Балкан буфер и Българка
2. Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии - Природен парк „Българка“, Природен парк “Врачански Балкан“ и Национален парк “Централен Балкан”
**
Натура 2000 зона Атанасовско езеро, поддържан резерват Атанасовско езеро, приоритетен хабитат – крайбрежни лагуни (подробности на www.saltoflife.biodiversity.bg)
Формуляр за проект за финансиране на дипломна работа 97.5 KB () Свали
Подробна информация за конкурса 131 KB () Свали