bg en

БФБ финансира шест проекта за дипломни работи и докторантури

работа на терен (Лиляна на Поморийско езеро)
31.03.2021
Вече са известни шестимата млади учени, които Българска фондация Биоразнообразие ще подкрепи финансово с до 1000 лв. чрез проект Climate game on. Сред кандидатурите се отличиха теми, свързани с ефекта на климатичните промени върху конкретни видове и местообитания, такива разглеждащи екосистемните услуги в градска среда, както и за токсичността на нефтените съединения върху живите организми. По-долу ви представяме всеки един от дипломантите (докторантите) накратко и техните теми.

Дипломният проект на Дина Сиракова разглежда защитената зона по Директивата за птиците "Долни Богров – Казичене“ от Европейската мрежа Натура 2000, която осигурява подходящи местообитания за 11 вида птици от значение за ЕС и 10 вида от Червената книга на България, с категория застрашени или редки. Естествената растителност в района е представена от мезофитни тревни съобщества, а комплексът от ливади и влажни зони е важно местообитание за 22 вида птици с европейско природозащитно значение.

Втория дипломен проект, който ще бъде подкрепен е на Цветелина Петрова, а обекти на изследването са видове водни костенурки, срещащи се в България: европейска блатна костенурка Emys orbicularis и южна блатна костенурка Mauremys rivulata, както и инвазивният вид Trachemys scripta с трите му подвида, установени в страната. Това е инвазивен вид - пряк конкурент на местните ни видове костенурки и хищник, който може сериозно да увреди популациите от риби, земноводни и безгръбначни във водните екосистеми.

Третият дипломен проект е на Георги Русев. Неговата тема е „Предсказване вероятното токсично влияние на нефтосъдържащи сяроорганични съединения върху живите организми и околната среда“ и ще бъде разработена чрез изчислителни методи за оценка свойствата и въздействието на дадено съединение.

Освен с нефтозавода, Бургаска област е известна с това, че мигриращите птици я предпочитат и спират в отделни точки по пътя си по време на миграция, за да възстановят силите си и да се хранят. Тези процеси са ясни и видими във влажните зони, които птиците посещават и тяхната периферия. Наблюдавайки, записвайки и анализирайки поведението на забележителните дъждосвирцови птици, които спират в близост до Поморийското езеро по време на пролетната и есенната си миграция, Лиляна Василева ще потърси взаимовръзките между метеорологичните условия и поведението на дъждосвирците в своята докторантура. 

Твърде вероятно е климатичните промени да се отразят негативно и на европейските прилепи, а оттам на количеството на насекоми, което те регулират в земеделските площи, горите и градските райони. Това може да има сериозни последствия както върху европейското биоразнообразие като цяло, така и върху икономиката на континента. Именно за това, докторантурата на Ния Тошкова цели да събере информация за сезонната активност на прилепите от значимите колонии в България и изследва как климатичните промени повлияват зимната им активност.

Шестият, финансиран проект, е на докторанта Лидия Николаева с тема: "Мултикритериен подход за идентификация, картиране и оценка на екосистемни услуги от функционални урбанизирани ареали." Предмет на изследване са предоставянето и потреблението на градски екосистемни услуги за и от населението, а за обект на изследване са избрани градски площи.

През следващите месеци следете нашата фейсбук страница, за да ги видите да терен, да се запознаете с тяхната работа по-отблизо и да научите как тя ни помага да взимаме по-устойчиви решения за управление на природните ресурси и опазване на екосистемите, от които зависим.

Фондът за финансиране на дипломни проекти е част от дългосрочна инициатива на БФБ да подкрепя бъдещите природозащитници в България. През годините, БФБ е организирала над 400 лекции в рамките на своя образователен курс "Опазване на биоразнообразието" (съвместно с Биологическия факултет на СУ "Св.Климент Охридски", Клуба на пътешественика и др.). Финансирали сме над 30 дипломни проекта в цялата страна.

Тази година, фондът се реализира с подкрепата на проект Game on | Do not let climate change end the game, съфинансиран от програма DEAR на Европейската комисия. Проектът дава възможност млади хора и млади учени от 8 европейски държави да работят заедно за намаляване на климатичните промени.

Желаем смелост и попътен вятър на новите посланици на климата в проекта!

#gameon #climategame #climategameon