bg en

7-ма среща на Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите

23.02.2007

На срещата присъстваха 34 представители от всички заинтересовани институции в лицето на Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), Национални и Природни паркове, Национален природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН), Софийски и Пловдивски Университет, UNDP Проект „Родопи” и неправителствени организации: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска фондация „Биоразнообразие” (БФБ), Българско херпетологично дружество (БХД), Зелени балкани (ЗБ) и др., имащи пряко отношение към опазването на българската Херпетофауна.

Повече подробности и снимки на сайта за опазване на костенурките: http://testudo.bspb.org/novini.php?all=1&nid=25