bg en

22 май 2016 г. - БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА И ТЕХНИЯ ПОМИНЪК

лого
22.05.2016
Биологичното разнообразие е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите. Поради това то е и в основата на поминъка на хората и устойчивото развитие във всички сфери на дейност, включително такива сектори на икономиката, като селско и горско стопанство, рибарство и туризъм. С опазването на биоразнообразието се инвестира в хората, техния поминък и благоденствие.

Такава е и целта на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“, който демонстрира работещия модел на опазване на природата и устойчиво развитие на селските райони. Това става възможно чрез промени в националните политики за фермерите – преработка във фермата и директни продажби, екологичното законодателство, плащанията за екосистемни услуги, подкрепата за бизнеси, щадящи природата в района на проекта, устойчиво ползване на високопланинските пасища и др.

Дейностите се осъществяват в девет Натура 2000 зони в Западна и Централна Стара планина, но и в национален мащаб и са финансирани от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

До този момент по проекта са подпомогнати 14 фермери, които произвеждат и продават качествени храни с висока добавена стойност (мляко и млечни продукти, месо, яйца, мед и др.) и продават на фермерски пазари и изложения, от мобилни хладилни витрини, осигурени по проекта. Подпомогнати са 5 бизнеси, щадящи природата. Разработени са една обществена и четири частни схеми за плащания за екосистемни услуги (ПЕС). Уеб-базираната информационна система за местни породи съдържа подробна информация за 112 405 животни от 33 редки породи: http://breedsbg.net, а наскоро отвори врати и нова Национална генетична лаборатория, която ще определя с висока точност породната принадлежност на животни от редки местни породи.

Организирани са серия обучения за фермери, експерти на БАБХ и МЗХ за преработка и директни продажби в Швейцария и България. Изграден е капацитет на администрацията, отговорна за защитените територии чрез ежегодни обучения с по над 50 теми - тазгодишното обучение е от 30 май до 3 юни в град Трявна.
Финансирани са 19 студентски дипломни работи, свързани с опазването на природата в региона на проекта. Повече от 2000 студенти са се включили в 75 лекции за биоразнообразието и устойчивото развитие в Софийския университет. От юни 2015 г. Детска природна академия Узана посреща деца и възрастни в района над Габрово.

Проектът се изпълнява от пет български НПО (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски организации (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и МЗХ, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция  в животновъдството.