bg en

22 Май - Международен ден на биорзанообразието

21.05.2010
Къде е мястото на България в световната съкровищница на биоразнообразието?
С голяма гордост можем да кажем, че нашата страна е една от най-богатите в Европа. И нещо повече в много случаи българската природа предлага последно убежище за много растителни и животински видове на континента, което прави България един от последните оазиси на дивата природа в Европа.

Човекът, разбира се, е неделима част от биологичното разнообразие - той живее сред него, променя го, моделира го, но и биоразнообразието оказва влияние върху човека. Но и именно той е най-голяма заплаха за биоразнообразието и за неговата загуба. Индустриалното замърсяване, изсичането на горите, пресушаването на големи влажни зони и настъпването на пустините, определят глобалните заплахи за живота. В локален план, тези заплахи, съчетани с интензивно строителство, прокарване на нови пътища, ветрогенератори, водноелектрически централи, бракониерско и неустойчиво ползване на горски ресурси, промени във водните режими на водоемите, внасяне на неприсъщи растителни и животински видове, генно модифицирани организми, незаинтересованост на властите и гражданското общество, са причина на много места по света биоразнообразието да е безвъзвратно загубено! Да не позволяваме това да се случва?