bg en

13 костенурки пуснати на свобода

13 костенурки пуснати на свобода
28.05.2008
Съгласно Закона за биологичното разнообразие е забранено събирането, убиването, търговията и отглеждането в домашни условия на сухоземни костенурки, а нарушителите се наказват с глоба до 10 000 лева или лишаване от свобода до 3 години при бракониерство срещу защитени видове.

И двата вида сухоземни костенурки са световно застрашени, включени в Световния Червен списък на Международната организация за защита на природата /IUCN/ и по Закона за биологичното разнообразие у нас. Костенурките са видове, защитени по силата на подписани, ратифицирани и влезли в сила за страната ни международни конвенции и споразумения като Бернската конвенция, Директива 92/43 на Европейския съюз /ЕС/ за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Информацията е предоставена от БДЗП - клон Пловдив
Лицa за контакти: Георги Попгеоргиев – тел:032/62 62 12; 089/861 03 93 и Владимир Добрев - 088/6162281