bg en

„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ ЩЕ БЪДЕ ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК С АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

central balkan
12.12.2013
Гражданско дружество „Централен Балкан” разработва Предписателната част от Плана за управление (ПУ) на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ) след като спечели обществена поръчка, обявена от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ). Това е втората и особено важна част от процеса на актуализиране на ПУ, в изпълнение на Проект „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

Експертите на Гражданското дружество, с активната подкрепа на всички служители на ДНПЦБ, работят по актуализиране на дългосрочните цели и ограничения, зонирането на парка и свързаните с това режими и норми, оперативните задачи и предписания за опазване и ползване. Експертите са провели вече отделни срещи с научните среди, представители на екипа, разработил описателната част на актуализирания ПУ, животновъди, представители от Обществения Консултативен съвет към ДНПЦБ и др., които допринасят за подобряване на готвения документ. Предварителният вариант на ПУ трябва да бъде готов до средата на декември 2013 г.

Едва тогава започва най-съществената част от процеса - обсъждането на Плана с всички заинтересовани страни. Ще бъдат проведени срещи и ще се търси мнението на институциите, които имат отношение към парка, научната общност, ползвателите на ресурси, образователни структури, кметове на селища около парка, неправителствени организации, туристически дружества, хижари и др. Специални пощенски кутии ще бъдат поставени в населените места около националния парк, за да се „чуе“ позицията на местните хора. Екипът ще организира няколко приемни за представяне на Плана пред широката общественост през януари 2014, а в края на февруари ще се организира обществено обсъждане на актуализирания План за управление, който ще бъде за периода 2014 – 2023 г.

Идеалните цели за парка са свързани с дългосрочното опазване на природните елементи и екологичните процеси, ландшафта и другите абиотични компоненти, както и осигуряване на подходящи условия и възможности за рекреация и съприкосновение с дивата природа на посетителите в НПЦБ и постигане на образователни и научни цели. Осигуряване на подкрепата на местното население и на широката общественост също е важна идеална цел на парка.

Експертите канят всички, които имат интерес към Плана за управление на парка да се включат активно в процеса, за да могат заедно да създадат „Конституцията“ на Националния парк.

В екипа на Гражданско дружество „Централен Балкан”, който разработва втората част на актуализирания ПУ, участват експерти на Българска фондация Биоразнообразие и на EТ Биосфера Консулт, които са работили за създаване и прилагане на първия План за управление на Централен Балкан – разработване на план за управление на високопланинската безлесна зона, въвеждане на модели за устойчиво ползване на ресурсите; разработване на иновативни модели като "Приятели на Националния парк", мониторинг на биоразнообразието, издаване на местен бюлетин „Купенът” и др.