bg en

„КИРИЛОВИ” ООД, земеделска кооперация от с. Крапец, община Шабла

Основният предмет на дейност е зърно-производство в обширни територии (над 15000 дка) в района на Натура 2000 зона Дуранкулашко езеро. Това е една от териториите в Приморска Добруджа, която през зимата се посещава от хиляди диви гъски, долетели от северните страни. През последните 4 години те са активен и съ-финансиращ партньор на най-значимия проект за проучване и опазване на световно застрашената червеногуша гъска в зимния й ареал -езерата Шабла и Дуранкулак. В рамките на проекта „Кирилови” ООД осигуряват значително по обем финансиране на проекта, което позволява да се случат природозащитните и изследователските дейности. На техните земи се провеждат полевите експерименти, които подпомогнаха разработването на нова агроекологична мярка за червеногушата гъска, която има за цел да стимулира и подпомогне земеделски производители, чиято дейност осигурява хранителни местообитания на гъската през зимния период. В житните полета на кооперацията се проведоха научно-практични експерименти за оценка въздействието на пашата на гъските върху реколтата от зимна пшеница. Всичко това включваше нарушаване на традиционните методи на обработка на земите, забавяне на жътва или обработка на посевите, всичко това КИРИЛОВИ ООД приеха с разбиране, отзивчивост и активно участие. Резултатите от тези изследвания залягат в основата на мерки от националната агро-екологична програма на България, от които ще могат да се възползват стотици земеделски стопани. В техните земи и с активното им участие се проведе инсталирането на специални мрежи за ловене на гъски, за да им се поставят първите сателитни предаватели. Предавателите дадоха ценна информация за миграцията на червеногушите гъски от Сибир до Европа, както и за придвижванията им в Приморска Добруджа.
Управителят на кооперацията г-н Кирил Кирилов, освен коректен и отзивчив партньор е човек, израсъл сред природата, който не иска бетон в полето, а да продължи да се занимава със земеделие. В лицето на „КИРИЛОВИ” ООД БДЗП намери истински партньор и поддръжник на мирното съжителство на птиците и хората в територия, където хората са забравили колко е важно поддържането на равновесието в природата.