bg en

SaveGREEN проведе заключителна конференция за екологична свързаност във Виена

re
23.12.2022
Петко Цветков от БФБ и представители на асоциирания партньор по проекта ЮЗДП участваха в заключителната конференция на тема екологична свързаност, на която бяха обобщени резулатите от проекта SaveGREEN. Тя се проведе във Виена между 6 и 7 декември.

Конференцията беше официално открита с приветствена реч, изнесена от магистър Сабине Кюшелм от Австрийското федерално министерство за климатични действия. Г-жа Кюшелм подчерта необходимостта от поддържането и опазването на екологичните коридори и изрази своята благодарност от името на министерството, че е част от SaveGREEN като асоцииран стратегически партньор. Усилията на SaveGREEN за междусекторно сътрудничество също бяха оценени, а стандартизираният метод за мониторинг беше подчертан като един от най-важните резултати от проекта.

Втората приветствена реч беше на Андреас Бекман, регионален главен изпълнителен директор на WWF-CEE, водещ партньор в SaveGREEN и основен домакин на събитието. В речта си г-н Бекман изрази своята благодарност към всички участници, направили SaveGREEN и неговите предшестващи проекти реалност, подчертавайки ентусиазираната и професионална работа на служителите на WWF CEE, партньорите по проекта, асоциираните партньори и изрази благодарността си към Interreg за осигуреното финансиране. Речта му също така отрази продължаващата климатична криза и кризата в биоразнообразието. Г-н Бекман подчерта важността на екологичната свързаност. Особено по отношение на гарантирането на функционалността на екологичните коридори между защитените зони.
Работата на SaveGREEN също беше високо оценена, тъй като тя допринася за справяне с кризата в биоразнообразието и гарантира, че екологичната свързаност се взема предвид в страните, на чиито територии се провежда проектът.

На резулатите от проекта SaveGREEN беше посветен вторият блок от първия ден на конференцията.

Ръководителят на проекта Хилдегард Майер, WWF-CEE направи  обобщение на последните две и половина години. Г-жа Майер представи накратко ролята на SaveGREEN за насърчаване на междусекторно, транснационално и местно сътрудничество, като същевременно подчерта основните цели на проекта за подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключови екологични коридори на Дунавския басейн. Тя представи пилотните райони и партньорите по проекта и обобщи основните резултати, като стандартизираната методология за мониторинг, основните моменти в местните междусекторни планове и изграждането на капацитет, което се превърна в основата на Съвместната декларация за екологична свързаност в Дунавско-Карпатския регион. Основното послание на презентацията беше, че сътрудничеството е ключово за осигуряване на екологична свързаност в региона.

Следващата презентация беше на Флориан Данцингер от Федералната агенцията по околна среда на Република Австрия. Той представи разликите между структурна и функционална свързаност и обясни концепцията на процеса на мониторинг и изготвянето на планове за мониторинг чрез пилотната зона Pöttsching. Накрая, г-н Данцингер подчерта, че е хубаво да има зелени мостове, но винаги трябва да гледаме и околния пейзаж и необходимостта от целенасочено възстановяване на деградиралите ландшафти в проблемните места от екологична гледна точка. 

За междусекторните оперативни планове и работата на SaveGREEN в нейните 8 пилотни области беше презентацията на Радо Мот от Асоциация Заранд. Той започна с важността на ландшафтния подход и с дефиниция на ландшафта. Г-н Мот подчерта необходимостта от разбиране на последиците от нашите действия и как интересите трябва да бъдат насочени към постигане на по-големи цели по отношение на намаляване на въздействието на транспортната индустрия върху биоразнообразието. По-нататък бяха обяснени действията в пилотната зона. Беше обсъдена и тристепенната йерархия на мерките за смекчаване (1) избягване – (2) смекчаване, (3) компенсиране, като подчерта важността на планирането на ландшафтно ниво. Презентацията подчерта и необходимостта от хармонизиране на сивата и зелената инфраструктура.

Последва изказването на Силвия Борлеа от EPC Консултинг, която представи новоразработената програма за изграждане на капацитет и свързаните с нея обучения. Презентацията подробно обясни елементите на програмата за изграждане на капацитет, а именно: доклада за анализ на пропуските в съществуващите методологии, инструментариума за процесите на ЕО и ОВОС, наръчника за планиране и прилагане на смекчаващи мерки и материали за изграждане на капацитет. 

Йоана Исмаил от WWF Румъния засегна политическите аспекти на интегрирането на екологичната свързаност в политиките на ЕС и в световен план. Презентацията й представи усилията на SaveGREEN за изграждане на капацитет за подобряване на регионалното стратегическо сътрудничество. Тя разказа и за организираните събития, имащи за цел да включат препоръките на проекта за интегриране на зелена инфраструктура в съответните политики и национални стандарти. Г-жа Исмаил подчерта необходимостта от холистичен подход в националните законодателства и законодателствата на ниво ЕС, значението на идентифицирането и обозначаването на екологичната свързаност, проблемите на финансирането на зелената инфраструктура и усилията за засилване на диалога между съответните заинтересовани страни.

В последната презентация беше направен преглед на комуникационите дейности на проекта, като Естер Себастиан от CEEweb for Biodiversity обобщи броя на достигнатите публики чрез различните комуникационни инструменти и с гордост анонсира, че една от последните комуникационни активности - Туитър играта, създадена по проекта, е достигнала над 320 000 потребители на социалната мрежа, като по този начин ги е запознала с пилотните зони и принципите на екологичната свързаност. 

Първият ден от заключителната конференция беше закрит от модерирана панелна дискусия за успешни практики и научени уроци. На този панел бяха поканени и асоциираните стратегически партньори и експерти. Дискусията беше модерирана от г-н Ксаба Мезей с участието на Харалд Егерер, секретариат на Карпатската конвенция; Елке Хан, Австрийско федерално министерство за климатичните действия; Лазарос Георгиадис, IENE; Яна Чулакова, Държавна служба за опазване на природата Словакия и Свитлана Матус, експерт по политика от Украйна. По време на дискусията бяха обсъдени важни въпроси като: съвместната декларация за екологична свързаност, методологията и възможната й приложимост, междусекторните оперативни планове и програмата за развитие на капацитета.

Освен презентации на най-различни теми вторият ден на конференцията предложи и брейнсторминг, в който участниците бяха разделени на групи, за да обсъдят пропуските и възможностите, свързани с изследванията, политиката и прилагането на екологичната свързаност.

След плодотворната и насочена към бъдещето мозъчна атака г-н Ксаба Мезей даде думата на г-жа Хилдегард Майер за последни думи в заключителната конференция. Тя отправи своята благодарност към целия консорциум, партньорите и всички присъстващи и заяви, че се надява на голямо бъдеще за темата екологична свързаност. 

За повече информация и материали от заключителната конференция натиснете тук.

Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.

Повече за проекта SaveGREEN можете да научите от официалния уебсайт на SaveGREEN www.interreg-danube.eu/savegreen, от уеб страницата на БФБ, както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии.