bg en

SaveGREEN призовава за включване на природата в развитието на инфраструктурата

logo
12.01.2022
Въздействията на развитието на инфраструктурата върху екосистемите и биоразнообразието са напълно очевидни в наши дни. Пътищата представляват първите нишки на човешката експанзия, водещи след себе си и следващите - обезлесяване и ерозия, превръщането на хиляди хектари някогашни непокътнати местообитания в земеделски земи, разширяване на селското стопанство, заселване на хора, търговия и експлоатация на диви животни и увеличаващ се риск от зоонозни заболявания.
В този контекст през 2020 г. 24 организации от публичния и частния сектор се обединиха и създадоха Коалиция за инфраструктура и природа. Те организираха и поредица от уебинари, чиято цел е да засилят усилията на държавите за постигане на предишните заложени цели и да поемат още по-големи ангажименти във връзка с необходимостта от смекчаване на последиците от изменението на климата и загубата на биоразнообразие по време на „Супер годината“ за природата 2021 г., включваща срещи на Световния природозащитен конгрес на IUCN, 15-ата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD) (COP 15) и 26-ата конференция на Рамковата конвенция за изменението на климата (UNFCCC) на страните (COP 26). На тези срещи идеите на SaveGREEN бяха представени и защитени от представители на WWF-CEE.
Развитието на инфраструктурата е значителен двигател на загубата на биоразнообразие. Към днешна дата пътищата вече са издълбали земните екосистеми по света в над 600 000 отделни петна, повечето с размери по-малки от квадратен километър и само 7% по-големи от 100 km2. Сблъсъците между превозни средства и животни по света причиняват щети за милиарди евро всяка година и са водеща причина за смъртността на дивите животни в много страни. Това развитие на инфраструктурата и свързаната с него промяна в земеползването допринасят за дълбоки въздействия върху планетата: водното биоразнообразие е намаляло с повече от 80%, а сухоземното биоразнообразие - с най-малко 70% от 1970 г. насам, според Индекса на живата планета (Living Planet Index).
Светът е изправен пред множество кризи, които се случват по едно и също време: пандемията от COVID-19 и произтичащото от нея икономическо опустошение; загубата на биоразнообразие и климатичните промени. През изминалата година стана очевидно, че мястото на развитието на инфраструктурата в спасяването и стимулиране на икономиките е ключово за това дали страните ще успеят ефективно да постигнат националните и глобални цели за устойчивост. Настъпващата вълна от инвестиции демонстрира възможността за промяна на курса: според Global Infrastructure Outlook, публикуван от Oxford Economics, около 95 трилиона щатски долара в нова инфраструктура са необходими до 2040 г., за да се отговори на глобалното търсене на растеж, двойно повече от съществуващото през 2012 г. Необходима е промяна на парадигмата към политики, които подкрепят всеобхватно планиране, бърза декарбонизация и опазване на екосистемите. За да се гарантират инвестиции в устойчива инфраструктура, която използва мощния потенциал на базирани на природата решения. Тази промяна трябва да се извърши във всички спектри на обществото, включително частния, финансовия и публичния сектор.
За да повиши осведомеността и да предостави препоръки към политиците и частния, финансовия и публичния сектор и други ключови участници относно въздействието на развитието на инфраструктурата върху биоразнообразието, Коалицията за инфраструктура и природа организира серия от 6 уебинара, посветени на биоразнообразието, природния капитал и екосистемни услуги, и изменението на климата на всички етапи от жизнения цикъл на инфраструктурата. Общите теми, включително бариери, възможности и решения, и препоръки за ключови участници в предстоящите политически дискусии бяха обобщени в публично достъпна бяла книга.
В Бялата книга членовете на коалицията са идентифицирали четири основни междусекторни теми, възникнали от шестте сесии:
  1. Данни и стандарти
  2. Информираност, технически капацитет и ноу-хау
  3. Подходи за сътрудничество и участие
  4. Политика и регулаторни стимули
Тези четири области представят ясни и стратегически възможности за целеви решения и инвестиции от международната общност. Те бяха обхванати в поредица от препоръки (за повече подробности относно отделните препоръки, вижте пълния документ): https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7163
От решаващо значение е желанието и способността за промяна да бъдат пренесени във всички сегменти на обществото. Предизвикателствата на загубата на биологично разнообразие в цял свят и глобалните последици от изменението на климата не могат да бъдат преодолени само от един сектор или само в един географски регион. Сътрудничеството през националните граници, икономическите сектори, между публични и частни институции и между членове на широката общественост е от ключово значение. Поради тази причина поредицата уебинари се опита да се обърне към широк кръг участници от различни региони на света. Въпреки че има още много работа до постигането на пропорционално представителство, много региони и сектори бяха добре представени сред приблизително 2000 участници, както може да се види на фигурата по-долу:
Проектът SaveGREEN пряко допринася за целите, определени от Коалицията за инфраструктура и природа, чрез насърчаване на междусекторно сътрудничество, изграждане на капацитет чрез работни срещи и семинари и създаване на специални инструменти за репликация на пилотни проекти и подобряване на резултатите чрез подобрени политически рамки в региона на Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.
Тъй като сме пряко зависими от глобалното развитие обаче, ние също така с голямо безпокойство очакваме срещата на COP 15 на CBD в Кунминг, която ще се проведе през следващите месеци, за да видим дали и как препоръките на Коалицията за инфраструктура и природа ще бъдат отразени в новата Глобална рамка за биоразнообразието след 2020 г.

Статията е превод на: SaveGREEN - A call to action: incorporating Nature in Infrastructure Development
 
Автори:
Christophe Janz, WWF-CEE
Contributed by Hildegard Meyer, WWF-CEE