bg en

Съдът с пагубно решение за българската природа

Поглед към Айтоска планина
20.02.2024
Изграждането на фотоволтаични паркове в Натура 2000 зони, обявени по Директивата за природните местообитания е забранено изрично от Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергоизточници. Срокът на действие на националния план обаче изтече в края на 2020-та година, а  докато се приеме нов план, се появи инвестиционното предложение на “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД за изграждане на фотоволтаичен парк на територия от 140 хектара (колкото 200 футболни игрища) в защитена зона  "Айтоска планина".

Дали заради законовият вакуум или по други причини, двама директори на РИОСВ Бургас така и не придвижиха работата по инвестиционното предложение. 
Но това не спря временно изпълняващата длъжността инж. Наталия Пачеманова на 17 октомври 2022 г. да сложи подписа си под Становище по екологична оценка, с което да позволи изграждането на парка. 

От Българска фондация Биоразнообразие заведохме жалба срещу това становище, което смятаме за незаконосъобразно, тъй като е издадено от лице без правомощия, но по-лошото - в това становище са допуснати редица свободни интерпретации на съществуващата законова рамка. Така например в  доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ)  и доклада за екологична оценка (ДЕО) изчисленията на загуба на местообитания не са направени спрямо площта на местообитанията, а спрямо цялата площ на защитената зона - така се получава изкуствено невярно занижаване на степента на очакваното въздействие. Не е отчетен кумулативния ефект от реализираните до момента инвестиционни предложения в рамките на същата защитена зона, който заедно с настоящото води до почти 1 процент отнета площ.
Според Директива 92/43 намаляването на площта на местообитанието с повече от 1% води до преминаване в неблагоприятно лошо състояние и се отчита като значително отрицателно въздействие. 

Въпреки това, в становището по ЕО, подписано от инж. Пачеманова се заявява, че ефектът върху видовете и местообитанията ще бъде незначителен. Според документа, това е постигнато чрез корекции на първоначалния план - намаляване на площта и броя фотоволтаици. И наистина, засегнатата площ е редуцирана с близо 30 ха, но за съжаление много малък процент от изключената територия се пада на приоритетното местообитание, което се опазва чрез защитената зона. 

Освен това, смятаме, че е недопустимо да бъде взето решение за изграждане на такъв мащабен обект без да е направена оценка на настоящото състояние на защитената зона. 

Въпреки тези и много други доводи, въпреки становище от НПМ при БАН, според което инвестиционното предложение засяга и други защитени зони - по директивата за птиците - Емине и Атанасовско езеро, съдът отхвърли жалбата ни и разреши изграждането на фотоволтаичния парк, одобрено с решението на РИОСВ Бургас. 

Ние ще продължим тази битка за опазване на природата на Айтоска планина, но по-страшното е това, че предложенията за изграждане на нови фотоволтаични централи продължават да валят в цялата страна, доста често те попадат на територията на различни защитени зони и засягат ценни природни местообитания и находища на застрашени видове растения и животни. Лавинообразно следват исканията за изграждане на соларни инсталации и в земеделските земи, в много случаи засягащи плодородните почви, върху които отглеждаме храната си. 

Настоящото дело бе определено от РИОСВ Бургас като “ръководство как да се постъпва с инвестиционните предложения за фотоволтаици”.

Ако решението на съда се окаже окончателно и се потвърди от ВАС, това “ръководство” може да се окаже пагубно за природата на страната ни.