bg en

Покана за заседание на УС на БФБ

УС
26.02.2023
На 21 март 2023 г. от 11:00 ч., на адреса на „Българска фондация Биоразнообразие“, ЕИК 121540285, а именно: гр. София, ул. Триадица № 6, офис 504, ще се проведе събрание на Управителния съвет на фондацията. При невъзможност за физическо присъствие, моля членовете на УС да заявят на e-mail: rumyana.ivanova@biodiversity.bg своето онлайн участие в заседанието, като неприсъственото участие ще се реализира през платформата ZOOM.  

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Разглеждане на предложението за освобождаване на членове на УС на БФБ и вземане на решение.
2. Обсъждане на предложението за приемане на нови членове на УС на БФБ.
3. Разни.