bg en

Покана за онлайн заседание на Управителен съвет на БФБ

УС
04.02.2022
На 25 февруари 2022 г. от 10.00 до 13.30 часа ще се проведе онлайн заседание на УС на БФБ при следния дневен ред:
  1. Вземане на решение за участие в учредяване на дружество с ограничена отговорност заедно с Фондация Българско център за нестопанско право;
  2. Вземане на решение за участие в учредяване на дружество по ЗЗД, заедно с Национален природонаучен музей към БАН.
  3. Упълномощаване на Директора на Фондацията да извърши всички правни и технически стъпки за вписване на новите дружества и да участва в учредителните им събрания, включително да бъдат взети всички решения, свързани с учредяването.
  4. Дискусия за пререгистрация или ликвидация на клон Беласица.