bg en

Покана за онлайн заседание на Управителен съвет на БФБ

УС
04.02.2022
На 2 март 2022 г. от 10.00 до 13.30 часа ще се проведе онлайн заседание на УС на БФБ при следния дневен ред:
  1. Вземане на решение за участие в учредяване на дружество с ограничена отговорност заедно с Фондация Българско център за нестопанско право;
  2. Вземане на решение за участие в учредяване на дружество по ЗЗД, заедно с Национален природонаучен музей към БАН.
  3. Упълномощаване на Директора на Фондацията да извърши всички правни и технически стъпки за вписване на новите дружества и да участва в учредителните им събрания, включително да бъдат взети всички решения, свързани с учредяването.
  4. Дискусия за пререгистрация или ликвидация на клон Беласица.