bg en

“Пишем за климат” - еднодневна академия за журналисти

климата
10.06.2022
Българска фондация Биоразнообразие, в партньорство с АЕЖ, Климатека, СУ „Св. Климент Охридски“ и Фабрика за идеи, организира еднодневна академия за журналисти “Пишем за климат”. Всички желаещи да се запознаят с научните данни, политическите действия и българската реалност по отношение на климата,  могат да се включат в събитието, което ще се проведе на 15 юни между 9:00 и 17:30 ч. в зала “Алма Алтер” на СУ “Св. Климент Охридски” като се регистрират за участие на следния линк: https://forms.gle/6AG24BDktbAe5Zk26.
 
Събитието ще бъде открито от Борислав Сандов - заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите и е разделено на две части - информационно-дискусионна и уъркшоп.
 
Участници в първата част (9:00 - 12:00 ч.) ще бъдат:
  • Георги Стефанов,  началник на политическия кабинет на министърът на околната среда Борислав Сандов, който ще говори за прагматичните измерения и възможните решения за България на база конкретните географски, икономически и социални измерения на климатичните промени у нас;
  • д-р Христо Панчев - експерт в кабинета на Министъра  на околната среда Борислав Сандов, който ще сподели за предизвикателствата пред разбирането и комуникирането на Зелената сделка на ЕС;
  • Спас Узунов, еколог в Българска фондация Биоразнообразие и преподавател в ПУ “Паисий Хилендарски”, който ще даде рамка на климатичните промени в контекста на биоразнообразието, като ще отговори на въпроса за какво ни дават опазените екосистеми, защо е нужно да продължим да ги опазваме и как човек и биоразнообразие могат и трябва да съжителстват в симбиоза.
  • Йорданка Славова, Българска фондация биоразнообразие, ръководител на проект “Climate Game On" за България;
  • Пламена Маринова - основател Климатека, която ще представи възможностите за контакт и комуникация с учени, работещи по различните аспекти на темата.
 
Втората част (13:00 - 17:30 ч.) на събитието ще се проведе под формата на уъркшоп, на който Димитър Кенаров ще разкаже повече за наративите, които може да създадем и практически как да комуникираме комплексни теми.
 
След приключването на официалната част, в неформална среда, всеки ще има възможност да разговаря с колеги, лектори и представители на организации и институции.
 
Събитието е част от по-голяма инициатива, която се състои от еднодневна академия за журналисти, финансиране на журналистически разработки и изследователска мисия в Гватемала. Цялостната програма цели да подкрепи работата на журналистите в България в отразяването и изследването на темата за климатичните промени, тяхното отражение върху биоразнообразието и хората, както и потенциалните решения за смекчаването им чрез решения базирани на природата. 
 
Всички участници в обучението ще имат възможност да участват и в останалите два компонента като кандидатстват за финансиране до 1000 лв. предлагайки тема - разработена и публикувана в медията, която представляват. Пет от предложенията ще бъдат избрани за финансиране от жури, съставено от представители на АЕЖ и БФБ. Очакват се предложения за задълбочено изследване на конкретни видове и местообитания със значение за хората в контекста на климатичните промени (адаптация, смекчаване). Допустими са разследвания, които са пряко свързани с унищожаването на българската природа и допълнително ограничават възможностите ѝ за адаптация като имат осезаем краткосрочен или дългосрочен ефект върху населението (изсичане на гори - безводие, пожароопасност; унищожаване на влажни зони и брегови местообитания;  и нарушаване на водния цикъл; унищожаване на торфища;). Допустими са и материали, които изследват въпроса за социалната справедливост отново в контекста на климатичните промени и България. Темата “Енергетика” не попада в целите на програмата и предложения, свързани с ВЕИ и алтернативни енергоизточници, няма да бъдат разглеждани. В зависимост медията, в която работи конкретния журналист, форматът на публикацията може да е текстови, аудио, аудио-визуален или изцяло визуален.

Всички участници в еднодневната академия за журналисти ще имат възможността да кандидатстват за изследователската мисия до Гватемала, съвместно с други 7 журналисти от Централна и Източна Европа, като журналистите получили финансиране и журналисти, демонстрирали познание и траен интерес по темата за природозащита, климат и социална справедливост ще се ползват с предимство. Самото пътуване ще се осъществи през 2023, ще има за цел да запознае участниците с преките въздействия на климатичните изменения в една от най-засегнатите страни в Централна Америка, чрез преки техни наблюдения на локалните измерения на климатичните промени. Всички разходи по пътуване и настаняване ще бъдат покрити от проект “Climate Game On”.
 
Събитието се организира от Българска фондация Биоразнообразие по проект “Game On | Don't let climate change end the game!” в парньорство с АЕЖ и Климатека, с подкрепата на програма DEAR на Европейската комисия.
За контакти: Александър Николов: alex.n@biodiversity.bg / 0877 770 809