bg en

Опитът на EmpowerUs на терен – прозрения от Атанасовско езеро

WS1
22.06.2023
EmpowerUs e европейски научен консорциум съставен от 16 партньора в 9 страни с цел да проучи какви управленчески, социални и природни механизми могат да подкрепят крайбрежните общности в Европа в справянето с техните най-належащи предизвикателства.

Бургас и Атанасовско езеро са една от шестте крайбрежни лаборатории (Transitional coastal labs – TCLs) в Европа, където се търсят социално ангажирани и природобазирани решения за устойчиво развитие на крайбрежието. Другите моделни територии се намират в Норвегия, Финландия, Ирландия, Кипър и Испания.

Съществуващи крайбрежни предизвикателства
Чрез обстойни интервюта и Q-sorts, екипът идентифицира няколко сложни и взаимосвързани предизвикателства, засягащи Бургаски регион, включително:
 • Промяната на климата, водеща до повишена уязвимост към екстремни метеорологични явления, като бури и наводнения,
 • Урбанизационният натиск върху местната среда поради нарастващата туристическа индустрия,
 • Липса на достатъчно местна заетост и предприемачество,
 • Потенциална загуба на производство на сол, което води до загуба на биоразнообразие, културно наследство, зелени/сини услуги и естетическо привличане към града.

Предложени местни решения по време на работа на терен
По време на интервютата участниците идентифицираха различни решения, които искат да видят в отговор на предизвикателствата, споменати по-горе. Едно конкретно решение, което редовно възникваше, беше по-доброто интегриране на природната среда на Бургас в развитието на бреговата ивица. Участниците предложиха необходимостта да се отдалечи от екстрактивния модел на изграждане на все повече и повече хотели, който оказва допълнителен натиск върху естествените екосистеми, и вместо това да се използват по-устойчиви модели на туризъм, включително екотуризъм и здравен туризъм като примери. Други решения, предложени от участниците по време на теренната работа, включват засилено участие на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво и дребномащабни предприемачески инициативи за овластяване на гражданите и осигуряване на устойчиво развитие на бреговата линия. Един интервюиран подчерта важността на местните бизнес инициативи, като посочи следното: „Истинският бизнес трябва да се роди тук на местно ниво от нуждите и идеите на хората, които горят за нещо, което е тяхната вяра, тяхната иновация.“

Месеците на теренна работа съвпаднаха с продължаващата политическа нестабилност в България, като през април се проведоха петите национални избори за две години. Много участници говориха за несигурността, причинена от това за тяхното дългосрочно планиране, както на институционално ниво, така и сред общността. Политическата нестабилност допринесе за чувство на недоверие към институциите и политическата система, което затруднява местните жители да си представят, че предложените решения ще се осъществят. Политическата нестабилност също повиши значението на неправителствените организации в контекста на Бургас и България.

Прозрения от семинара за бъдещи сценарии за участие
За да се ангажира допълнително с местните заинтересовани страни и да научи повече за предизвикателствата в Бургас, екипът на TCL организира семинар за бъдещи сценарии за участие през юни 2023 г. В него взеха участие 30 представители на местната общност,  в това число институции - община Бургас, РИОСВ Бургас, Държавно горско стопанство Бургас, научни институти - Институт по океанология и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и представители на НПО сектора – БФБ, БДЗП, Черноморски институт, Инициатива.бг, включително депутат в Парламента от Бургаски регион (Зелено движение). Гости на събитието бяха и международни партньори по проекта с представители на научния институт Нортланд в Норвегия, университета Олборг в Дания и центъра за изследвания на околната среда Хелмхолц в Германия, както и докторант от Университета в Кембридж, който изследва трансграничното сътрудничество по Черноморското крайбрежие
Семинарът беше много ангажиращ и имаше много добро представителство на различни заинтересовани страни. Екипът на TCL беше горд с активното участие на всички участници в работните групи, където всеки имаше възможност да сподели идеи.

Основните крайбрежни предизвикателства, възникнали по време на семинара, включват:
 • политическа нестабилност,
 • Липса на стратегии и планове,
 • Инвеститорски интереси, водещи при определяне на резултатите от оценките на въздействието върху околната среда и планирането,
 • Изменение на климата и адаптация,
 • Въздействия и натиск върху околната среда,
 • Натиск върху инфраструктурата и урбанизацията,
 • Риск от загуба на добив на сол в Атанасовското езеро,
 • Липса на научни данни, които да се използват като основа за вземане на управленски решения и изготвяне на модели и прогнози.

Решенията, предложени на семинара, включват:
 • Вземане под внимание на крайбрежната динамика при разработването на стратегии и планове, регулиране на развитието и ограничаване на развитието на нови райони с важни екосистеми и видове,
 • Включване на базирани на природата решения и зелена и синя инфраструктура в района (напр. зелени коридори за увеличаване на свързаността на езерото),
 • Оптимизиране на мониторинга на замърсяването на водите и подобряване на технологичното пречистване,
 • Засилване на участието на гражданите в процесите на планиране чрез създаване на група „активно ядро“ от експерти, доброволци и общински представители.

Бъдещи планове
През следващите месеци екипът на TCL в България ще продължи работата си на терен и ще организира последващи дискусии и срещи с местни заинтересовани страни в общността. Една от основните цели е да разширят съществуващата мрежа от заинтересовани страни и да работят за по-добро ангажиране на гражданите в Бургас, за да гарантират, че процесът е приобщаващ и справедлив. Екипът на TCL също скоро ще започне да планира следващия семинар на EmpowerUs, където заинтересованите страни ще бъдат допълнително ангажирани, за да информират дизайна на пилотния проект за местната общност.