bg en

БФБ се включва в инициативата за промяна на Конституцията "Право на природа"

pravo na priroda
07.12.2023

Българска фондация Биоразнообразие, заедно с още 39 други граждански природозащитни, туристически, земеделски и правозащитни организации, е сред инициаторите на кампанията за промени в Конституцията "Право на природа".

Текстовете целят да опазят горите, реките, пасищата, влажните зони и природния ландшафт за настоящите и бъдещите поколения.

Предлагаме това да се случи с допълнение на чл. 21 със следните две алинеи: 
(3) Горите, реките, пасищата и влажните зони имат особен принос за благоденствието на обществото и се съхраняват в полза на настоящите и бъдещите поколения.
(4) Природният ландшафт се защитава по ред определен със закон.

Всеки гражданин, който иска да подкрепи нашата инициатива може да го направи като подпише подписката. Юридическите лица също могат да се включат в кампанията чрез подаване на писмено заявление до ел. адрес contact@pravonapriroda.bg

Защо са важни екосистемите?

Природните естествени и полуестествени екосистеми на горите, реките, пасищата и влажните зони оказват незаменима екосистемна услуга на нашето общество, като намаляват въздействието на екстремните климатични явления.

  • Горите имат функцията за задържат и регулират водата. Те намаляват и скоростта на вятъра, спират ерозията, понижават температурата в приземния слой и задържат големи количества въглероден диоксид.
  • Реките със своите естествени корита и влажните зони, като езера, блата, разливища и торфища, успяват да изведат големите водни количества, да задържат част от тях. Намаляват ерозията и спадането на подпочвените води. Освен това понижават температурата на въздуха в приземния слой и да осигурят вода за нуждите на нас хората.
  • Пасищата и храстовите съобщества пък оказват значимо съдействие за задържане на водите и въглерода и за намаляване на ерозията и температурите.
  • Всички природни екосистеми имат огромно значение за съхраняването на биологичното разнообразие от съобщества, видове и процесите, протичащи в тях.
Смятаме, че от ключова важност за бъдещето на България е да направим всичко възможно да съхраним тези екосистеми, като се гарантира по законов път, че и нашето, и следващите поколения ще се възползват от тяхното богатство, а самите екосистеми ще се управляват по устойчив начин.

Всички мотиви за промяната в конституцията може да видите тук: https://pravonapriroda.bg/