bg en

План за действие за дивата коза

В партньорство с Националното управление по горите, БФБ разработва План за дейности за опазване на популациите на дивата коза в България.