bg en

Опазване и устойчиво управление на хабитати с европейско значение в Родопите

Проектът - част от концепцията за “Зелен пояс”, надгражда върху резултатите от досегашните дейности на БФБ в Родопите, като се фокусира върху подобряване трансграничното сътрудничество при управление на местата от мрежата Натура 2000 и подкрепа на устойчиви бизнес-практики в три общини: Смолян, Рудозем и Златоград.