bg en

Кампания „Повече място за реките и сигурност за хората”

С финансовата подкрепа на Регионалния екологичен център, БФБ цели подобряване състоянието на речните екосистеми в българската част от басейна на река Дунав (за реките Искър, Вит и Осъм), намаляване на биогенното замърсяване и намаляване на щетите от наводненията.