Финансиране на проекти
Ia?aei >> Ca ?aaioa >> Финансиране >> Финансиране на проекти
Спешен фонд за биоразнообразието

Краен срок: текущ
За да отговори на нуждата от спешни дейности за решаването на „горещи” природозащитни проблеми, Българска фондация „Биоразнообразие” реши да създаде Спешен фонд за биоразнообразието. Той ще позволи да се предприемат спешни мерки за спиране на загубата на биоразнообразие към 2010 година.
Спецификата на един фонд за спешни нужди налага отпускането на средствата да е максимално гъвкаво и съобразено с всеки конкретен случай. Сумата на Спешния фонд за б 80;оразнообразието възлиза на 10 000 лева и е предоставена от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в рамките на проекта на БФБ „Партньорства за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата”.

ПОВЕЧЕ

Покана за предложения по проект Развитие на гражданското общество BG 2005/017-353.01.01.

Краен срок: 26 март 2007 г.
Специфичните цели са:
1. Подкрепа за участие на НПО в процеса на евроинтеграция, и най-вече в прилагането на правото на Общността
- в социалната сфера - равни възможности, човешки права, защита на малцинствата;
- в регионалното развитие;
- в защита на околната среда;
- в защита на потребителите;
- в младежката сфера;
- в науката, образованието, културата;
- в кампании за обществено здраве.
2. Подобряване на социалната интеграция на малцинствата и уязвимите групи, пропагандиране на толерантността в обществото;
3. Увеличаване на прозрачността и превенция на корупцията;
4. Развитие на механизми за публично-частни партньорства, както и работа за по-устойчиво гражданско общество чрез социално предприемачество;
5. Развитие и устойчивост на селските общности.
Проектите могат да бъдат:
- национални
- регионални
- местни (селски общности): насочени към единична общност или насочени към клъстър от общности.

ПОВЕЧЕ

Покана за набиране на предложения за съвместен фонд за малки проекти България - Македония

Краен срок: 5 март 2007 г.
МРРБ (България) и ЕАВ (бивша Югославска Република Македония) обявява покана за предложения за подпомагане на малки неинвестиционни проекти "от хора за хора" и от "мек" тl 0;п за развитие на дейности от трансграничен характер. Крайната цел е да се подпомогнат възможностите на местните и регионални власти да разработват и изпълняват съ 074;местни проекти в граничния регион за следните административни области, които влизат в рамките на Фонда за малки проекти в България ниво NUTS III:
Благоевград:
Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Кюстендил:
Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
и в бивша Югославска Република Македония - регионите Североизточен, Югоизточен и Източен включващ общините: Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Радовиш, Конче, Струмиц& #1072;, Босилово, Василево, Ново село, Берово, Пехчево, Виница, Зърновци, Кочани, Чешиново - Облешево, Пробищип, Щип, Карбинци, Делчево, Македонска Каменица и Свети Николе, според новото териториално деление.
Специфични цели са: 1. Развитие или учредяване на институции и ресурси за усъвършенстване на потока от информация и комуникации между граничните райони; 2. Културен о бмен; 3. Местни инициативи в областта на работната сила, образованието, обучението; 4. Правосъдие, свобода, сигурност.
Всеки проект следва да кандидатства за сума от 10 000 до 50 000 евро, като тя трябва да представлява 90% от допустимите разходи по проекта.
Кандидатите следва да са: НПО, общини, сдружения на общини, еврорегиони, камари, професионални асоциации, синдикати, училища, университети и др., регистрирани поне 6 месk 7;ца преди срока за предаване на проектопредложения. Кандидатите следва да имат партньор/и от другата страна на границата.

ПОВЕЧЕ

Публична покана за предложения - ТГС България - Румъния “BG2005/017-684.01” Грантова схема за устойчиво развитие и опазване на биологичното разнообразие - Видин, Враца, Монтанk 2;, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра и Добрич

Краен срок: 28 март 2007 г.
Специфични цели са: укрепване и развитие на институционалното сътрудничество в сферата на устойчивото развитие; въвеждане чрез бизнеса на "зелени" технологии, раз ;витие на еко и селски туризъм, органично земеделие и рибовъдство и др.; запазване на биоразнообразието.
Ще бъдат подкрепени проекти в две направления:
Компонент 1: Устойчиво развитие
Компонент 2: Опазване на биоразнообразието
Всеки проект следва да кандидатства за сума от 50 000 до 200 000 евро, като тя трябва да представлява 90% от допустимите разходи по проекта.
Кандидатите следва да са: НПО, общини, сдружения на общини, регионални агенции за развитие, туристически асоциации, организации за икономическо развитие, образоватk 7;лни институции и др.

ПОВЕЧЕ

Публична покана за предложения - Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие в района на Странджа планина, България - Турция 2005 - Бургас, Ямбол и Хасково

Краен срок: 30 март 2007 г.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (само за България) обявява покана за предложения насочени към насърчаване на устойчивото развитие в &# 1087;ланинския регион Странджа/Йълдъз, чрез опазване на природните ресурси, създаване на „зелени мрежи” и „зелени дейности”. Дейностите трябва да са свързани с:
- Екологично земеделие и фермерство;
- Опазване на горите, видовете и местообитанията;
- Насърчаване на природен „зелен” туризъм.
Главната цел на програмата е укрепване на трансграничното сътрудничество между България и Турция, чрез опазване и координирано управление на уникалните природн 080; ресурси в Странджа планина и следните области в граничния регион с Турция - Бургас, Ямбол и Хасково.
Размерът на гранта може да бъде от 50 000 до 150 000 евро и да представлява не повече от 90% от допустимите разходи по проекта.
Кандидатите следва да са местни организации - културни, образователни институции, училища, центрове за професионална квалификация; общини, сдружения на общини, еврl 6;региони, НПО, и следва да са регистрирани поне 12 месеца преди крайният срок за подаване на проектопредложения.
Те следва да имат поне един партньор от турска страна.

ПОВЕЧЕ

Покана за набиране на предложения - Схема за безвъзмездна помощ за устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и био-разнообразието в пограничния райо 85; между Р България и Р Гърция - : BG2005/017-454.03.03/Grants - Благоевград, Смолян, Кърджали,

Краен срок: 6 април 2007 г.
Схемата за безвъзмездна помощ ще подкрепи изпълнението на проекти в сферата на:
- пречистването и управлението на водите, - прилагане на екологични методи в бизнеса, туризма и нововъдения;
- както и свързани със запазване на био-разнообразието в граничния регион, естествената среда, създаване на еко-мрежи и “зелени” коридори въз основа на установени за 097;итени територии в пограничния регион, заздравяване на еко- и селски туризъм; информационни кампании, насочени към природните ресурси в пограничния регион между Р Б ългария и Р Гърция,
чрез финансовата подкрепа на Европейската общност, програма ФАР ТГС 2005.
Грантовете ще бъдат в размер от 50 000 до 300 000 евро и следва да представляват не повече от 90% от допустимите разходи.
Всеки кандидат следва да има поне 1 гръцки партньор.
Могат да кандидатстват НПО, общини, сдружения на общини, обучителни и изследователски организации.

ПОВЕЧЕ

Тръстът “Leverhulme” финансира изследователски проекти

Краен срок: текущ
Университети и други висши училища, както и регистрирани благотворителни организации, могат да кандидатстват за финансиране на изследователски проекти от тръст 072; "Leverhulme". Институциите трябва да се намират в една от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Полша, Рум ;ъния, Словения, Словакия, Чехия и Сърбия и Черна гора. Тръстът подкрепя изследвания във всички области с изключение на социална политика, медицина и училищно образов& #1072;ние. Изследователите могат да получат до 250 000 английски лири за период, който не надвишава три години, и между 250 000 и 500 000 английски лири за проект с продължителност до пет годи ;ни. Няма краен срок за кандидатстване, но трябва да се има предвид, че процесът по вземане на решение отнема поне пет седмици от внасяне на предложението.
За контакти:
Jane Andrews jandrews@leverhulme.org.uk  - за изпращане на формуляра и
SylviaHerd sherd@leverhulme.org.uk  - за въпроси, чийто отговор не можете да откриете в сайта на тръста
http://www.leverhulme.org.uk/research_project

ПОВЕЧЕ

Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд е отворена за приемане на предложения за финансиране на проекти от 8 март 2006 г.

Краен срок: Концепции се приемат текущо
В рамките на ПМП има две възможности за финансиране - предложения за финансиране на проекти и предложения за финансиране на дейности за подготовка на проекти.
Всички необходими указания и документи са на разположение в Интернет сайта www.sgp-bulgaria.org  или могат да бъдат получени в електронен вид при поискване от milenai@unops.org , Милена Игнатова, тел:факс (02) 9804433БЛАГОДАРЕНИЕ НА
 
ЗА КОНТАКТИ
София 1233
кв. Банишора,
бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83
тел. 02 / 831 1 841
e-meil: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg


© 2000-2009 Aueaa?nea oiiaaoey Aei?aciiia?acea. Ane?ee i?aaa caiacaie Oaa aecaei e ?ac?aaioea Webrix - www.webrix-studio.com