Международно природозащитно законодателство
Ia?aei >> Ca ?aaioa >> Законодателство >> Международно природозащитно законодателство
Международни конвенции

Списък на някои междунартодни конвенции, свързани с опазване на биоразнообразието

Документи за изтегляне Размер Тип
КОНВЕНЦИЯ за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска Конвенция) 487 Kb pdf
КОНВЕНЦИЯ за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция) 147 Kb pdf
КОНВЕНЦИЯ за биологичното разнообразие 221 Kb pdf
Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство (на ЮНЕСКО) 273 Kb pdf
КОНВЕНЦИЯ по влажните зони с международно значение (Рамсарска конвенция) 80 Kb pdf
Рамсарски обекти в България 83 Kb pdf
Конвенция за достъпа до информация по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) 436 Kb pdf
Европейска конвенция за ландшафта 174 Kb pdf
КОНВЕНЦИЯ за защита на озоновия слой (Виенска конвенция) 686 Kb pdf
РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ на Обединените нации по изменение на климата 345 Kb pdf
ПРОТОКОЛ от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 306 Kb pdf
Международни документи

Други международни споразумения и други документи, касаещи опазването на околната среда

Документи за изтегляне Размер Тип
ДИРЕКТИВА ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА 347 Kb pdf
ДИРЕКТИВА за съхранението на дивите птици 197 Kb pdf
Стратегия за изграждане на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в България 957 Kb pdf
Механизъм за избор на Специално защитени зони По директивата за птиците и включването им в НАТУРА 2000 366 Kb pdf
Червен списък на IUCN 110 Kb pdf
ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА 437 Kb pdf


БЛАГОДАРЕНИЕ НА
 
ЗА КОНТАКТИ
София 1233
кв. Банишора,
бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83
тел. 02 / 831 1 841
e-meil: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg


© 2000-2009 Aueaa?nea oiiaaoey Aei?aciiia?acea. Ane?ee i?aaa caiacaie Oaa aecaei e ?ac?aaioea Webrix - www.webrix-studio.com