Българско природозащитно законодателство
Ia?aei >> Ca ?aaioa >> Законодателство >> Българско природозащитно законодателство
Закони

Списък от закони, свързани с опазването на биоразнообразието

Документи за изтегляне Размер Тип
ЗАКОН за опазване на околната среда 830 Kb pdf
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 220 Kb pdf
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 714 Kb pdf
ЗАКОН за защита от шума в околната среда 169 Kb pdf
ЗАКОН за водите 457 Kb pdf
ЗАКОН за горите 396 Kb pdf
ЗАКОН за подземните богатства 253 Kb pdf
ЗАКОН за обществените поръчки 373 Kb pdf
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 752 Kb pdf
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - Проект 198 Kb pdf
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча 246 Kb pdf
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите 424 Kb pdf
ЗАКОН за генетично модифицирани организми 462 Kb pdf
ЗАКОН за лечебните растения 346 Kb pdf
Правилници

Списък на правилници, имащи отношение към опазване на биоразнообразието

Документи за изтегляне Размер Тип
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите 208 Kb pdf
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 221 Kb pdf
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите 118 Kb pdf
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националното управление по горите 119 Kb pdf
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 103 Kb pdf
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ 94 Kb pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВ НА БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ 99 Kb pdf
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ НА БАСЕЙНОВИТЕ СЪВЕТИ 106 Kb pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 103 Kb pdf
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за горите 506 Kb pdf
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча 361 Kb pdf
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 190 Kb pdf
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ 99 Kb pdf
Наредби

Наредби, свързани с опазването на биоразнообразието

Документи за изтегляне Размер Тип
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 136 Kb msword
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 193 Kb pdf
наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 470 Kb pdf
НАРЕДБА за Националната схема за екомаркировка 152 Kb pdf
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 159 Kb pdf
НАРЕДБА за проучването, ползването и опазването на подземните води 340 Kb pdf
НАРЕДБА за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложения № 3, № 4, № 5 163 Kb pdf
НАРЕДБА за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения 117 Kb pdf
НАРЕДБА за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара 278 Kb pdf
НАРЕДБА за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия 209 Kb pdf
НАРЕДБА за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите 215 Kb pdf
НАРЕДБА за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове 121 Kb pdf
НАРЕДБА за разработване на планове за управление на защитени територии 202 Kb pdf
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата 169 Kb pdf
Други

Груги национални документи, свързани с опазването на околната среда

Документи за изтегляне Размер Тип
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 2005-2010 ГОДИНА 353 Kb pdf


БЛАГОДАРЕНИЕ НА
 
ЗА КОНТАКТИ
София 1233
кв. Банишора,
бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83
тел. 02 / 831 1 841
e-meil: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg


© 2000-2009 Aueaa?nea oiiaaoey Aei?aciiia?acea. Ane?ee i?aaa caiacaie Oaa aecaei e ?ac?aaioea Webrix - www.webrix-studio.com