Български неправителствени организации
Ia?aei >> Ca ?aaioa >> Адреси на >> Български неправителствени организации
Българско Дружество за Защита на Птиците

http://www.bspb.org

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е водещият авторитет в областта на опазването и информацията за птиците в България, както и за опазването на значимите за птиците места и местообитания. БДЗП е първата в най-ново време и най-голямата неправителствена организация (НПО) за опазване на биологичното разнообразие. Основано е на 3 юни 1988 г. и се е утвърдило като национална организация. Единствената НПО в България, постигнала стабилни природозащитни резултати в районите на действието си. БДЗП е партньорът на BirdLife International в България.


София, ж. к. Мусагеница, бл.104, вх. А, ет. 6
тел.: 02/971 5855, 971 5856
bspb_hq@bspb.org


Регионални координатори:

Димитър Плачийски - Пловдив
Тел./факс 032/62 62 12
plovdiv@bspb.org

Георги Попгеоргиев - Координатор Биоразнообразие
plovdiv@bspb.org

Николай Терзиев - Хасково
Тел./факс 038/62 29 64
haskovo@bspb.org

Ивайло Иванов - Варна
Тел./факс 052/651 536
varna@bspb.org

Емил Тодоров – Свищов
Свищов 5250, пк. 2
ул. “Драган Цанков” 15, ет.3, ст. 30
тел/факс (+359) 631/ 6 40 14; (+359) 889/ 684 135
svishtov@bspb.org

Димо Димчев - Бургас
Бургас 8000, п.к.189
гр.Бургас, ул.”Антим I” 26
тел. 056 / 841 268
bourgas@bspb.org

Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани"

http://www.greenbalkans.org


Зелени Балкани е българска неправителствена природозащитна организация с 4 000 членове и доброволци, и 4 регионални сдружения с името Зелени Балкани.

Организацията е основана през 1988 година.

Мисия: опазване на природата на България и Балканския полуостров.

Области на действие:

Опазване на биоразнообразието
Възстановяване на хабитати
Устойчиво управление на природните ресурси
Подобряване на природозащитната политика и законодателство
Екологично образование

Централен офис:

Пловдив 4000
Бул. “Шести септември” № 160
Тел.: 032 /62 69 77, 62 69 15
Факс: 032 /63 59 21
office@greenbalkans.org


Регионални офиси:

Стара Загора 6000
Ул. Цар Иван Шишман № 76
Офис тел.: 042 /62 24 01
officesz@greenbalkans.org

Спасителен Център за диви животни
Техникум по ветеринарна медицина - Ст. Загора
тел.: 042/60 77 41
GSM: 0886 570052, 0886 570053
wrbc@greenbalkans.org

София
officesf@greenbalkans.org

Бургас 8000
Тел: 089/ 57 40 80
officebs@greenbalkans.org

Фондация "Силвика" - Българо-Швейцарска Програма по Горите

http://www.sylvica.org/ 

Основната цел на Програмата е:
Да се подпомогне горския сектор за постигане на баланс между екологичните, икономическите и социални функции на горите с помощта на устойчивото природосъобразно стопанисване.

1000 София;
бул. Витоша 4;
тел./факс 02/988 44 22; 980 33 66; 986 45 26;
e-mail: bsfp@sylvica.org

Фонд за Дивата Флора и Фауна

http://www.fwff.org


ФДФФ е неправителствена организация отдадена на опазане на природата на Балканския полуостров.


гр. Благоевград 2700, ПК 78, Тел: 089 6573841, pirin@fwff.org

Сдружение "Природен Фонд"

http://www.wf-bg.org

Природен фонд е създаден през октомври 1989г. като сдружение на експерти, работещи в областта на природните и обществени науки и изкуствата, което обединява техните усилия за дългосрочно опазване на българската и балканската природа - уникална част от европейското и световното природно наследство. Главните стъпки за достигането на тази цел са: планиране и разработване на стратегии; създаване, разширяване и управление на мрежа от защитени територии и опазването и управлението на редки и застрашени растителни и животински видове.

02/988 0914; 02/983 92 94
office@wf-bg.org

Българско Херпетологично Дружество

http://www.bulhersoc.hit.bg

Основни цели на БХД:
Основна цел на БХД е създаването на оптимални условия за запазване на българската херпетофауна. За постигането й дружеството ще работи по следните приоритети:
- Да формира природозащитна култура в обществото по проблемите на българската херпетофауна.
- Да провежда изследвания в областта на херпотологията и да ги популяризира.
- Да изгради ефективно взаймодействие между българските херпетолози.
- Да oсигурява на заинтересованите държавни и обществени организации компетентни становища, мнения и оценки по въпросите свързани с българската херпетофауна.

ул. Юрий Гагарин № 2, 1113 София
bhs_office@mail.bg

Група за Изследване и Защита на Прилепите

http://www.bats-bulgaria.org/

Още през 1989 г. е основана Групата за изследване и защита на прилепите като работна група към Сдружение “Зелени Балкани”. Няколко години по-късно членовете й работиха по проект “Стратегия за защита на прилепите в България”.
През 1997 г. ГИЗП е регистрирана като самостоятелна неправителствена организация със седалище Националния природонаучен музей – БАН.
Основни цели на ГИЗП са изследването и опазването на прилепите и техните местообитания у нас, а приоритетните дейности са свързани с:
- организиране, провеждане и участие в научно-изследователски проекти;
- разработване и прилагане на природозащитни проекти, стратегии и инициативи за опазване на прилепите и техните местообитания;
- създаване и поддържане на информационна банка - библиотека, компютърна база-данни, и др. за всички аспекти от биологията и екологията на прилепите;
- експертни становища, касаещи опазването на прилепите при създаването на нови защитени територии и планове за управление;
- пропагандиране на проблемите на прилепите и създаване на обществен интерес към тяхната защита; разработване и провеждане на образователни програми и разпространяване на познания относно необходимостта от опазването им като важна част от биологичното разнообразие.

НПМ - БАН, София 1000, бул. "Цар Освободител" № 1
02/987 50 72
brpg@bats-bulgaria.orgСдружение "Земя Завинаги"

http://www.svishtov.org/earthforever/

Сдружение "Земя завинаги" е доброволна обществена ораганизация с нестопанска цел, учередено на 04.02.2000г. в гр. Свищов и пререгистрирано по ЗЮЛНЦ на 20.12.2001г. Членове на Сдружението могат да бъдат всички граждани, които споделят неговите идеи,цели и приемат неговия Устав. Целите са ни да подобрим качествата на околната среда, да съхраняваме и опазваме естествените местообитания и тяхното биоразнообразие, да стимулираме гражданската активност при решаване на екологични проблеми.

5250 гр. Свищов Обл.В.Търново, ул."Ц.Освободител" N84
earthforever_sv@abv.bg

НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

1040 София
бул. "Витоша" 31-33
тел: 987 95 38
факс: 987 7660
nlrs-slrb@cablebg.net
http://www.slrb-bg.com/slrb.htmБЛАГОДАРЕНИЕ НА
 
ЗА КОНТАКТИ
София 1233
кв. Банишора,
бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83
тел. 02 / 831 1 841
e-meil: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg


© 2000-2009 Aueaa?nea oiiaaoey Aei?aciiia?acea. Ane?ee i?aaa caiacaie Oaa aecaei e ?ac?aaioea Webrix - www.webrix-studio.com