My Blog

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-unesco%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-unesco1

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

Съвещателна мисия с участието на експерти от Секретариата на ЮНЕСКО – Програмата „Човекът и биосферата“ (MAB), насочена към актуализиране на мрежата от биосферни резервати в България се проведе в София от 10 до 12 май т. г.

В нея участваха директорът на отдела за екологични науки и науки за земята и секретар на Програмата Хан Цюн Ли и Мерием Боумран, програмен специалист в „Човекът и биосферата“, отговаряща за Европа към отдела за екологични науки и науки за земята.

Целта на мисията е да подпомогне България и МОСВ в процеса на ревизия на биосферните резервати от „старо“ поколение и съвместяването им със съвременните изисквания. Усилията на експертите от ЮНЕСКО са насочени към провеждането на подробна разяснителна кампания за същността и изискванията на Програмата и постигането на приемливо решение за бъдещото на биосферните резервати в България.

Очакванията на ЮНЕСКО към България са да ревизира своята мрежа от биосферни резервати и да съвмести онези, които имат потенциал да отговорят на съвременните изисквания, заложени в Севилската стратегия. За успешното провеждане на мисията МОСВ организира поредица от срещи със заинтересованите страни: с представители на министерството, на МЗХ, на Изпълнителната агенция по горите, на ИАОС, със съответните регионални инспекции по околната среда и водите и дирекциите на Национални паркове, в чийто териториален обхват попадат биосферни резервати от „старо“ поколение, с общини, чийто землища могат да бъдат включени в потенциални биосферни паркове, с Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ и НПО.

По време на мисията бяха разяснени конкретните очаквания на Секретариата към България и институциите у нас по отношение на срокове и мерки. Взето е решение в срок до 30 септември 2016 г. държавата да представи в Секретариата на ЮНЕСКО най-малко 2 номинации за съвместяване на свои биосферни резервати от „стар“ тип със съвременните изисквания, както и пътна карта с приоритетни действия. Те трябва да подпомогнат  България да изпълни препоръките на Междуправителствения координационен съвет и да изгради мрежа от биосферни паркове, отговарящи на изискванията на Програмата „Човекът и биосферата“.

Съвместяването на  биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство.

МОСВ благодари на общините Троян, Карлово, Асеновград и Силистра за подкрепата и декларираното желание за включване на землищата на техните общини в т. нар. „преходна“ зона на Национален парк „Централен Балкан“ , резервата „Червената стена“ и поддържания резерват „Сребърна“, с което ще подпомогнат обявяването им като биосферни паркове от съвременен тип.

В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно своята „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование. През годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните предизвикателства. Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата, като първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – и от чисто „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.

Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично съжителство между човека и природата. В момента нито един от българските обекти не отговаря на съвременните изисквания за пространствено зониране и функции, определени със Севилската стратегия за биосферните резервати.

bbf@biodiversity.bgЕксперти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас