Биоразнообразието
Начало >> За забавление >> Накратко за >> Биоразнообразието
Какво е биоразнообразие?

Това е цялата заобикаляща ни жива природа, която виждаме, която познаваме и за която дори не подозираме. Нещо повече –биоразнообразието е в тясна и неразривна връзка със средата, която обитава. То променя тази среда, а средата от своя страна променя биоразнообразието.

То се разглежда в три основни нива:
-    генетично – обхваща цялото разнообразие на гени и техните комбинации в организмите;
-    видово - най-лесно забележимо и обяснимо – разнообразието на видовете
-    екосистемно или надорганизмово - разнообразието на видове, връзките и взаимоотношенията между тях, влиянието на организмите върху средата и на средата върху видовете...
С други думи - биоразнообразието е тази тънка корица на земната повърхност, известна като БИОСФЕРА. Не по-дебела от 20 км, тя приютява в себе си цялото чудо наречено ЖИВОТ.
Човекът, разбира се е неделима част от биологичното разнообразие - той живее сред него, променя го, моделира го, но и биоразнообразието оказва влияние върху човека. Оцеляването на човека като биологичен вид е немислимо без оцеляването на биоразнообразието. Ето защо от изключителна важност е неговото опазване, съхраняване, поддържане и защита.

Най-голямата опасност за биоразнообразието е неговата загуба, която може да се дължи на множество фактори, действащи поотделно или заедно. В пред исторически времена такива фактори са били изцяло природни – глобални промени в климата, природни стихии, метеорити, вулкани, земетресения. Известно е, че през юра  след поредица от климатични изменения и природни катаклизми измират над 90 % от видовете, обитаващи Земята. На тяхно място се появяват обаче други, приспособени към новите условия, които дават началото на нови клонове в еволюцията на живата природа.

В днешно време най-голяма заплаха за биоразнообразието и за неговата загуба е Човекът. Индустриалното замърсяване, изсичането на тропически и екваториалните гори, пресушаването на големи влажни зони и настъпването на пустините, определят глобалните заплахи за живота. В локален план, тези заплахи, съчетани с интензивно строителство, прокарване на нови пътища, ветрогенератори, водноелектрически централи, бракониерско и неустойчиво ползване на горски ресурси, промени във водните режими на водоемите, внасяне на неприсъщи растителни и животински видове, генно модифицирани организми, незаинтересованост на властите и гражданското общество, са причина на много места по света биоразнообразието да е безвъзвратно загубено! Установено е например, че само внасянето на неприсъщи за даден район растителни и животински видове може да доведе до екологична катастрофа, унищожавайки местните флора и фауна и напълно заличавайки ги от лицето на Земята. Тази заплаха може да доведе и до изчезване на 2/3 от сухоземните бозайници.

Ще позволим ли това да се случва?

Къде е мястото на България в световната съкровищница на биоразнообразието?

Нашата малка държава се нарежда на едно от първите места в Европа по отношение на своето биоразнообразие, непосредствено след това на Испания, Гърция. На какво се дължи това:

На първо място на разнообразната природа – високи планини, низини, обширни речни долини, морско крайбрежие, влажни зони. От друга страна на съчетанието на климатични фактори – влиянията на Атлантическия океан, континенталните влияния на Северна Европа и Сибир, влиянието на Средиземно и другите заобикалящи морета, на Мала Азия. Това влияние е съпроводено и с прииждане на биоразнообразие от изброените области. България и въобще Балканския полуостров са кръстопътно средище на биоразнообразието на Европа, Африка и Азия. Това, съчетано с интересното и динамично палеонтологично минало, нарежда страната ни сред образците на световното природно наследство.

Не на последно място трябва да се отбележи, че Балканите, и в частност България са огнища на видообразуване – места на възникване на нови биологични видове. Не случаен е фактът, че българските флора и фауна се нареждат на едно от първите места в Европа по брой на ендемични видове.БЛАГОДАРЕНИЕ НА
 
ЗА КОНТАКТИ
София 1233
кв. Банишора,
бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
тел. 02 / 931 61 83
тел. 02 / 831 1 841
e-meil: bbf@biodiversity.bg
www.bbf.biodiversity.bg© 2000-2009 Българска фондация Биоразнообразие. Всички права запазени Уеб дизайн и разработка Webrix - www.webrix-studio.com